Di­oni­ce teh­no­lo­ških di­vo­va nas­ta­vi­le to­nu­ti i ovaj tje­dan

Us­pon je go­tov In­deks Na­sdaq na­kon naj­go­reg tjed­na os­la­bio do­dat­nih 1 pos­to

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Us­pon je go­tov In­deks Na­sdaq na­kon naj­go­reg tjed­na os­la­bio do­dat­nih 1 pos­to

Teh­no­lo­ške di­oni­ce bi­le su vo­de­ći po­kre­ta­či ras­ta tr­ži­šta, a sada bi mo­gle pos­ta­ti glav­ni kri­vac za pad

Na­kon što su ame­rič­ke teh­no­lo­ške per­ja­ni­ce nas­ta­vi­le s bur­zov­nim gu­bi­ci­ma i po­čet­kom ovog tjed­na, sve vi­še ana­li­ti­ča­ra sma­tra kako je za­vr­še­no raz­dob­lje nji­ho­va us­po­na. Teh­no­lo­ški in­deks Na­sdaq u po­ne­dje­ljak je pao vi­še od je­dan pos­to na 6144 bo­do­va po otva­ra­nju tr­go­va­nja na­kon što je u pe­tak po­to­nuo 2,4 pos­to, a ne­ga­tiv­ni se sen­ti­ment pro­ši­rio i na os­ta­le sek­to­re.

Pad Na­sdaqa pre­dvo­di­la je di­oni­ca Ap­plea ko­ja je gu­bi­la pre­ko tri pos­to na 143,8 do­la­ra, ali su po­la pos­to gu­bi­li i Ama­zon i Alp­ha­bet. Fa­ce­bo­ok i Net­flix pa­li su iz­me­đu 0,9 i 1,3 pos­to. Ti­me je nas­tav­lje­na ko­rek­ci­ja ko­ja je proš­lo­ga tjed­na re­zul­ti­ra­la naj­go­rim tjed­nom za Na­sdaq zbog ukup­nog gu­bit­ka od 1,5 pos­to. Sa­mo u pe­tak Ap­ple je po­to­nuo go­to­vo če­ti­ri pos­to, a ukup­no je pet naj­ve­ćih ame­rič­kih teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja iz­gu­bi­lo 100 mi­li­jar­di do­la­ra tr­žiš­ne ka­pi­ta­li­za­ci­je.

Pad u pe­tak na neki je na­čin bio pret­ka­za­nje glav­nog raz­lo­ga ne­ga­tiv­nog sen­ti­men­ta u ovom tjed­nu. Na­ime, u ne­dje­lju su ana­li­ti­ča­ri Mi­zu­ho Se­cu­ri­ti­esa sma­nji­li svo­ju pre­po­ru­ku za Ap­ple­ovu di­oni­cu iz “ku­pi­ti” u “ne­utral­no”. Glav­ni raz­log sma­nje­nju jest miš­lje­nje da je u tre­nut­noj ci­je­ni već ura­ču­na­ta bu­du­ća za­ra­da Ap­plea te kako di­oni­ca us­tva­ri i ne­ma zna­čaj­nog po­ten­ci­ja­la za rast.

Sto­ga su u Mi­zu­hu pos­ta­vi­li ci­lja­nu ci­je­nu Ap­plea u slje­de­ćih go­di­nu da­na na 150 do­la­ra, sve­ga do­lar vi­še od ci­je­ne u pe­tak. Ina­če, teh­no­lo­ški sek­tor ove je go­di­ne je­dan od glav­nih po­kre­ta­ča ras­ta ci­je­na ame­rič­kih di­oni­ca. Ap­ple, Fa­ce­bo­ok i Ama­zon i da­lje su za ovu go­di­nu u plu­su 27 pos­to, dok je Alp­ha­bet oja­čao 20 pos­to. Naj­lo­ši­ji re­zul­tat, ako se to ta­ko mo­že re­ći, bi­lje­ži Mi­cro­soft ko­ji je oja­čao “sa­mo” 11 pos­to. Me­đu­tim, S&P 500 in­deks ti­je­kom ove go­di­ne u plu­su je se­dam pos­to, što do­volj­no go­vo­ri o nad­moć­nos­ti teh­no­lo­ških di­oni­ca.

No, ino­zem­ni ana­li­ti­ča­ri sada se pri­bo­ja­va­ju ho­će li teh­no­lo­ške di­oni­ce sada pos­ta­ti i glav­ni po­kre­ta­či pa­da tr­ži­šta. Pri to­me kao ar­gu­ment is­ti­ču re­la­tiv­nu sku­po­ću teh­no­lo­ških di­oni­ca. “Od­nos ri­zi­ka i za­ra­de po­čeo se po­gor­ša­va­ti”, sma­tra­ju u JPMor­gan Cha­seu.

REUTERS

U po­ne­dje­ljak je Na­sdaq os­la­bio pre­ko je­dan pos­to po otva­ra­nju tr­go­va­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.