RIBARSTVU 71 MIL. KUNA

AKCIJSKIM GRUPAMA U

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Tomislav To­lu­šić do­di­je­lio je u po­ne­dje­ljak pr­ve od­lu­ke o odo­bre­nju lo­kal­nih ra­zvoj­nih stra­te­gi­ja u ribarstvu, ukup­nog iz­no­sa od 71,04 mi­li­ju­na kuna. To je i pr­vi put da se iz EU fon­do­va su­fi­nan­ci­ra­ju lo­kal­ne gru­pe u ribarstvu u Hr­vat­skoj (FLAG-ovi). Kroz Ope­ra­tiv­ni pro­gram za po­mor­stvo i ri­bar­stvo RH na ras­po­la­ga­nju je 350 mi­li­ju­na eura, za ci­je­li sek­tor ri­bar­stva: slat­ko­vod­ni i mor­ski uz­goj, slat­ko­vod­ni i mor­ski ulov, ri­bar­ske in­fras­truk­tu­re, ra­zvoj za­jed­ni­ca i po­dru­čja ovis­nih o ribarstvu. Naj­vi­še ili 16,3 mi­li­ju­na kuna ide Is­tar­skom švo­ju iz Pa­zi­na, 15,7 mi­li­ju­na Los­tu­ri, lo­kal­noj ak­cij­skoj gru­pi u ribarstvu iz Bi­ogra­da na Mo­ru. Gru­pa Al­ba iz La­bi­na, do­bi­la je ma­lo vi­še od 14,7 mi­li­ju­na kuna, oko 13,3 mi­li­ju­na kuna pri­pa­lo je gru­pi Juž­ni Ja­dran iz Sto­na, dok je Is­tar­ska ba­ta­na iz Me­du­li­na do­bi­la ma­lo vi­še od 11 mi­li­ju­na kuna.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.