HEP-ODS U PRIOBALJU

ULAŽE I ZA RAST TURIZMA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

HEP-Ope­ra­tor dis­tri­bu­cij­skog sus­ta­va (HEP ODS) ove go­di­ne ulaže go­to­vo 200 mi­li­ju­na kuna u dis­tri­bu­cij­sku mre­žu u priobalju od Is­tre i Ri­je­ke, pre­ko Za­dra do kraj­nje­ga ju­ga u Ko­nav­li­ma, či­me će se omo­gu­ći­ti nje­zi­no nor­mal­no funk­ci­oni­ra­nje i dalj­nji rast hr­vat­skog turizma. “Ula­ga­nja HEP ODS-a od go­to­vo 200 mi­li­ju­na kuna omo­gu­ćit će po­ve­ća­nje ka­pa­ci­te­ta mre­že te po­uz­da­nos­ti i kva­li­te­te ops­kr­be elek­trič­nom ener­gi­jom pos­to­je­ćih ku­pa­ca, kao i pri­klju­če­nje no­vih tu­ris­tič­kih obje­ka­ta i dru­gih ku­pa­ca”, na­vo­di se u pri­op­će­nju HEP-ODS-a u po­ne­dje­ljak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.