Pri­je­vre­me­no umi­rov­lje­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

No­ve dvi­je mi­ro­vi­ne

Ra­if­fe­isen mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­va­ju­će druš­tvo d.d. (RMOD) uve­lo je u po­nu­du no­vi mi­ro­vin­ski pro­gram do­bro­volj­nog mi­ro­vin­skog osi­gu­ra­nja. U do­sa­daš­njoj po­nu­di pos­to­ji pri­vre­me­na mi­ro­vi­nu do­bro­volj­nog mi­ro­vin­skog osi­gu­ra­nja, ko­ju je bi­lo mo­gu­će ugo­vo­ri­ti na raz­dob­lje od 5 do 15 go­di­na i do­ži­vot­ne mi­ro­vi­ne. Sada su u po­nu­di dvi­je pri­vre­me­ne mi­ro­vi­ne do­bro­volj­nog mi­ro­vin­skog osi­gu­ra­nja - po­je­di­nač­na pri­vre­me­na sta­ros­na mi­ro­vi­na ko­ju je mo­gu­će ugo­vo­ri­ti na rok od 10 do 20 go­di­na te po­je­di­nač­na ubr­za­na pri­vre­me­na sta­ros­na mi­ro­vi­na ko­ju je mo­gu­će ugo­vo­ri­ti na rok od pet go­di­na kod ko­je se is­pla­ću­ju se uve­ća­ni anu­ite­ti u pr­ve dvi­je go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.