Ra­do­vi us­po­ri­li, ro­ko­vi ipak ne­upit­ni

Pru­ga Du­go Se­lo - Kri­žev­ci

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na upra­vo za­vr­še­nim Da­ni­ma Hr­vat­ske ko­mo­re in­že­nje­ra gra­đe­vi­na­ra, odr­ža­ni­ma u Opa­ti­ji, mo­glo se ču­ti da Hidroelektra ni­sko­grad­nja kas­ni s ra­do­vi­ma na re­kons­truk­ci­ji pos­to­je­ćeg i iz­grad­nji dru­gog ko­lo­si­je­ka že­ljez­nič­ke pru­ge Du­go Se­lo Kri­žev­ci. Ri­ječ je o naj­ve­ćem pro­jek­tu ko­ji se tre­nut­no re­ali­zi­ra u RH, ukup­na vri­jed­nost je 1,5 mi­li­jar­di kuna, a kraj­nji rok za do­vr­še­tak ra­do­va je ve­lja­ča 2020.

Po­sao na tom pro­jek­tu do­bio je do­ma­ći kon­zor­cij ko­ji či­ne DIV, Da­le­ko­vod i Za­greb Mon­ta­ža, dok je Hidroelektra ni­sko­grad­nja je­dan od po­di­zvo­đa­ča. U toj su nam tvrt­ki do­du­še rek­li da “na gra­di­li­štu pru­ge Du­go Se­lo – Kri­žev­ci ni­je doš­lo do zas­to­ja ra­do­va”, no upit smo ipak pos­la­li i HŽ in­fras­truk­tu­ri, ko­ja je od­go­vor­na za te radove. Ta­mo nam je po­t­vr­đe­no da rad­ni­ci tvrt­ke Hidroelektra ni­sko­grad­nja ni­su u štraj­ku, no da je ipak u zad­njih 10tak da­na pri­mi­je­će­no us­po­ra­va­nje ra­do­va. Odre­đe­na kaš­nje­nja ra­do­va pos­to­je. “Pos­la­li smo upit iz­vo­đa­ču ra­do­va kako će ri­je­ši­ti pro­blem i na­dok­na­di­ti kaš­nje­nje, a ovaj tje­dan će se odr­ža­ti i sas­ta­nak na te­mu di­na­mi­ke ra­do­va. Kaš­nje­nje po­je­di­nih fa­za ra­do­va na ova­ko ve­li­kim i kom­pli­ci­ra­nim gra­di­li­šti­ma uobi­ča­je­na je po­ja­va. Pro­bi­ja­nje ro­ka do­vr­šet­ka gra­đe­nja, uko­li­ko uop­će do nje­ga do­đe, ne ugro­ža­va pov­la­če­nje sred­sta­va iz EU fon­do­va. Ti ra­do­vi tra­ju 11 mje­se­ci, a ugo­vo­re­ni rok do­vr­šet­ka ra­do­va je 45 mje­se­ci pa je sva­ko kaš­nje­nje još uvi­jek mo­gu­će na­dok­na­di­ti. Kraj­nji rok za do­vr­še­tak ra­do­va još ni­je ugro­žen”, re­če­no nam jer u HŽ in­fras­truk­tu­ri. Pr­vi čo­vjek te tvrt­ke, Ivan Kr­šić, do­šao je u HŽ in­fras­truk­tu­ru upra­vo iz Hidroelektra ni­sko­grad­nje, ko­ja je pre­ko ru­skog po­du­zet­ni­ka Ser­ge­ja Glja­del­ki­na po­ve­za­na i sa Ins­ti­tu­tom IGH. Kr­ši­ća neki, ia­ko nes­luž­be­no, pro­zi­va­ju jer na­vod­no na že­ljez­ni­ci sada za­poš­lja­va ka­dro­ve iz tih dvi­ju tvrt­ki, a u HŽ in­fras­truk­tu­ri od­go­va­ra­ju da je, ot­ka­ko Kr­šić vo­di tvrt­ku, u njoj “za­pos­le­no pu­tem jav­nog na­tje­ča­ja ukup­no sed­me­ro dje­lat­ni­ka, od ko­jih je je­dan pri­je za­poš­lja­va­nja u HŽI ra­dio u Hi­dro­elek­tri ni­sko­grad­nji a dvo­je u Ins­ti­tu­tu IGH”. Od po­je­di­nih se gra­đe­vi­na­ra mo­glo ču­ti i da još ti­nja bor­ba za unos­ne pos­lo­ve na pro­jek­tu pru­ge Du­go Se­lo Kri­žev­ci. Neki, opet nes­luž­be­no, tvr­de kako DIV sada po­ku­ša­va preuzeti i ve­ći dio pos­lo­va na pro­jek­tu od onog ko­ji je već do­bio, no od vlas­ni­ka To­mis­la­va De­be­lja­ka ni­smo us­pje­li do­bi­ti ko­men­tar.

HIDROELEKTRA NISKOGR. USPORILA RADOVE, NEKI ČLANOVI KONZORCIJA ŽELE PREUZETI NJEZIN DIO POSLA?

Pru­ga bi tre­ba­la biti go­to­va do ve­lja­če 2020.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.