Goste će­mo smje­šta­ti i u kolibe od granja i pećine

Ši­re­nje po­nu­de Robinzonski turizam za sa­mo­za­poš­lja­va­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvo turizma pred­lo­ži­lo je iz­mje­ne Pra­vil­ni­ka o raz­vr­sta­va­nju i ka­te­go­ri­za­ci­ji obje­ka­ta ko­ji bi po no­vom omo­gu­ći­li robinzonski smje­štaj u obi­telj­skim po­ljo­pri­vred­nim gos­po­dar­stvi­ma i do­ma­ćins­tvi­ma. Do­sad su tak­vi obli­ci smje­štaj­ne po­nu­de bi­li mo­gu­ći sa­mo u ru­ral­nim sre­di­na­ma, i to pu­tem re­gis­tri­ra­nih tvrt­ki, od­nos­no ugos­ti­telj­skim objek­ti­ma za smje­štaj, a na­ve­de­ne iz­mje­ne ovu bi smje­štaj­nu po­nu­du pro­ši­ri­le na ur­ba­na po­dru­čja i na os­ta­le pru­ža­te­lje us­lu­ga smje­šta­ja u tu­riz­mu, po­jaš­nja­va­ju u Mi­nis­tar­stvu. Pred­lo­že­nim iz­mje­na­ma mi­je­nja se pos­to­je­ća i uvo­di se no­va vr­sta smje­štaj­ne po­nu­de u objek­ti­ma za robinzonski smje­štaj, Objekt za robinzonski smje­štaj za tvrt­ke i Kamp od­mo­ri­šte, robinzonski smje­štaj za gra­đa­ne, do­ma­ćins­tva i OPGo­ve.

“Osim što će stva­ra­nje do­dat­ne i dru­ga­či­je smje­štaj­ne po­nu­de oja­ča­ti kon­ku­rent­nost des­ti­na­ci­je, ovo će omo­gu­ći­ti po­je­din­ci­ma, do­ma­ćins­tvi­ma i OPGi­ma os­tva­ri­va­nje do­dat­nih pri­ho­da od pos­lo­va­nja te sa­mo­za­poš­lja­va­nje”, is­tak­nuo je mi­nis­tar turizma Ga­ri Cap­pel­li.

Pre­ma pri­jed­lo­gu, objek­ti mogu biti smje­šte­ni u ur­ba­nim i ru­ral­nim sre­di­na­ma, s ili bez pri­klju­ča­ka na in­fras­truk­tur­ne sus­ta­ve. Smje­štaj se mo­že pru­ža­ti u ša­to­ri­ma, pros­to­ru iz­ra­đe­nom od lo­kal­nog i pri­rod­nog ma­te­ri­ja­la, sta­rim ku­ća­ma od ka­me­na ili dr­va, ko­li­ba­ma od tr­sti­ke ili granja, pećine...ali ne i u kon­tej­ne­ri­ma ili mo­bil­nim ku­ći­ca­ma.

BORIS ŠČITAR/ PIXSELL

Mi­nis­tar­stvo turizma mi­je­nja pra­vil­nik o vr­sta­ma obje­ka­ta za robinzonski smje­štaj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.