Hr­vat­ska ima po­treb­nu in­fras­truk­tu­ru za pri­ja­vu PDV-a u re­al­nom vre­me­nu

Obra­čun PDV-a U re­al­nom vre­me­nu spa­ja­njem na mre­žu Po­rez­ne uprave pu­tem in­for­ma­cij­skih po­sred­ni­ka omo­gu­ćio bi i do­dat­nu si­gur­nost tvrt­ka­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

ka­da će is­to biti uve­de­no i u B2B sek­to­ru kako bi se sta­lo na kraj mal­ver­za­ci­ja­ma ko­je su, i pre­ma pri­mje­ri­ma iz pro­tek­lih mje­se­ci, dio sva­kod­nev­nih USKOKo­vih ak­ci­ja is­ti­če Do­bri­nić. Obra­čun PDVa u re­al­nom vre­me­nu spa­ja­njem na mre­žu Po­rez­ne uprave pu­tem in­for­ma­cij­skih po­sred­ni­ka po­put ser­vi­sa Mo­jeRa­čun ili FINAe, do­da­ju Do­bri­nić i Emer, omo­gu­ćio bi i do­dat­nu si­gur­nost tvrt­ka­ma jer bi do­bi­le svo­je­vr­s­no osi­gu­ra­nje da će iz­da­ni ra­čun mo­ći i na­pla­ti­ti u za to pre­dvi­đe­nim za­kon­skim ro­ko­vi­ma.

Vi­še od 30.000 pos­lov­nih su­bje­ka­ta u Hr­vat­skoj na dnev­noj ba­zi raz­mje­nju­je eRa­ču­ne. Sva­ka od tih tvrt­ki zna za sva­ki svoj ra­čun ka­da je za­prim­ljen i ka­da mu je za­po­če­la te­ći va­lu­ta pla­ća­nja. U pra­vi­lu, de­vet od de­set tak­vih ra­ču­na se pla­ti od­mah na­kon pri­mit­ka jer se obra­đu­je auto­mat­ski, bez pre­tip­ka­va­nja, ruč­ne lik­vi­da­tu­re i slič­no. Auto­mat­ski obra­čun PDVa tak­vim tvrt­ka­ma za­si­gur­no ne bi bio pro­blem jer sve nji­ho­ve obve­ze već pos­to­je u Mre­ži, obra­đe­ne i u naj­ve­ćoj mje­ri pod­mi­re­ne - re­kao je Emer.

PD

Mar­ko Emer, ini­ci­ja­tor Moj-eRa­čun mre­že

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.