Is­ta kar­ta ‘in­te­gri­ra’ vlak, bus i tra­mvaj u Za­gre­bu i oko­li­ci

Stra­te­gi­ja Pro­met u po­dru­čju s 1,2 mi­li­ju­na lju­di važ­na ka­ri­ka ra­zvo­ja gra­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Na kon­fe­ren­ci­ji o di­gi­tal­noj bu­duć­nos­ti gra­do­va go­vo­ri­lo se i o IT rje­še­nji­ma ko­ja po­ve­zu­ju gra­đa­ne i upra­vu

Grad Za­greb u lis­to­pa­du u jav­nu ras­pra­vu pla­ni­ra pus­ti­ti no­vi, de­se­to­go­diš­nji plan ra­zvo­ja. U nje­mu će hr­vat­ska me­tro­po­la, ko­ja za­jed­no sa Za­gre­bač­kim hol­din­gom uprav­lja s 1,5 mi­li­jar­di eura go­diš­njeg bu­dže­ta i priv­la­či po­lo­vi­cu stra­nih inves­ti­ci­ja u Hr­vat­sku, opi­sa­ti ka­mo ta sred­stva pla­ni­ra us­mje­ri­ti u na­red­nom raz­dob­lju.

Mir­ka Jo­zić, pro­čel­ni­ca Grad­skog ure­da za gos­po­dar­stvo, rad i po­du­zet­niš­tvo iz­ja­vi­la je u po­ne­dje­ljak na otva­ra­nju trod­nev­ne kon­fe­ren­ci­je “Di­gi­tal­na bu­duć­nost gra­do­vi i stvar­nost” da je po­pis ak­tiv­nos­ti već sada po­du­ži. Na nje­mu su in­te­gri­ra­ni pri­je­voz za za­gre­bač­ku ur­ba­nu aglo­me­ra­ci­ju (Za­greb me­tro­po­li­tan area), iz­voz­ni web por­tal za obrt­ni­ke, pa­met­na jav­na ras­pra­va, raz­li­či­ta IT rje­še­nja ko­ja po­ve­zu­ju gra­đa­ne i upra­vu te niz dru­gih pro­je­ka­ta.

Pre­ma 'pa­met­nom gra­du'

“Plan je do­vr­ši­ti stra­te­gi­ju ta­ko da je u jav­nu ras­pra­vu mo­že­mo sta­vi­ti u lis­to­pa­du, a kako bi već za idu­ću go­di­nu u grad­skom pro­ra­ču­nu mo­gli osi­gu­ra­ti sred­stva, pot­po­mog­nu­ti sred­stvi­ma iz EU fon­do­va, za re­ali­za­ci­ju tih pla­no­va ko­ji će Za­gre­bu omo­gu­ći­ti da nas­ta­vi sa za­cr­ta­nim smje­rom ra­zvo­ja pa­met­nog gra­da”, ka­že Jo­zić.

Do­da­je da je cilj stra­te­gi­je da u gra­du bu­de što vi­še po­du­zet­niš­tva te da se još vi­še po­tak­ne ra­zvoj mi­kro i ma­log po­du­zet­ni­šta. Je­dan od naj­zvuč­ni­jih pro­je­ka­ta, či­ju bi re­ali­za­ci­ju tre­ba­la omo­gu­ći­ti no­va stra­te­gi­ja, je in­te­gri­ra­ni pro­met u za­gre­bač­koj ur­ba­noj aglo­me­ra­ci­ji. Ri­ječ je o po­dru­čju tri žu­pa­ni­je, Za­gre­ba, Za­gre­bač­ke i Kra­pin­skoZa­gor­ske žu­pa­ni­je, na ko­ji­ma ži­vi 1,2 mi­li­ju­na gra­đa­na, ko­ji de fac­to gra­vi­ti­ra­ju gra­du Za­gre­bu. Jo­zić ka­že da je plan spo­ji­ti jav­ni pri­je­voz na tom po­dru­čju. Već pos­to­ji i tvrt­ka IPZP pre­ko ko­je se oče­ku­je da će se taj po­sao re­ali­zi­ra­ti.

“Put­nik bi s jed­nom kar­tom pu­to­vao vla­kom, auto­bu­som i tra­mva­jem, ne­što što da­nas ima­mo unu­tar gra­da na pri­mje­ru su­rad­nje ZETa i HŽa, a što bi sada bi­lo mno­go ši­re”, ka­že Jo­zić.

'Open bud­get'

Po­jaš­nja­va da Grad pla­ni­ra u idu­ćih osam do de­set go­di­na pro­ves­ti naj­ve­ći pro­gram uvo­đe­nja pa­met­ne ra­s­vje­te u Hr­vat­skoj. Pre­ma pro­gra­mu Grad Za­greb će ras­pi­sa­ti na­tje­ča­je za pri­vat­ne po­nu­đa­če ko­ji će svo­jom opre­mom ob­no­vi­ti ra­s­vje­tu, ins­ta­li­ra­ti svo­ju opre­mu i iz ušte­da fi­nan­ci­ra­ti pro­jekt. Jo­zić ka­že da će Grad in­ten­ziv­no nas­ta­vi­ti ra­zvi­ja­ti i pro­jekt Za­greb craf­ts. “Is­to­ime­ni web por­tal pla­ni­ra­mo pre­tvo­ri­ti u onli­ne tr­go­vi­nu pre­ko ko­je na­šim obrt­ni­ci­ma že­li­mo po­mo­ći ne sa­mo u pro­mo­ci­ji tu­ris­ti­ma ne­go i u iz­vo­zu”, ka­žu Jo­zić. Do­da­je da je Grad na­pra­vio već dos­ta po­ma­ka u po­gle­du uvo­đe­nja teh­no­lo­gi­ja. “Kroz apli­ka­ci­ju Moj Za­greb ri­je­ši­li smo 32 ti­su­će ko­mu­nal­nih pro­ble­ma. U 950 zgra­da u vlas­niš­tvu Gra­da već smo uve­li pa­met­na bro­ji­la vo­de i ener­gi­je. Uklju­če­ni smo u pro­jekt open bud­get, a že­li­mo gra­đa­ne vi­še obra­zo­va­ti da to sve ko­ris­te. Us­to, či­nje­ni­cu da ima­mo 71 ti­su­ću stu­de­na­ta že­li­mo is­ko­ris­ti­ti za ra­zvoj star­tu­pa”, za­klju­ču­je Jo­zić.

SANJIN STRUKIĆ/

Cilj ra­zvoj­nog pla­na je i spo­ji­ti jav­ni pri­je­voz u Gra­du i tri­ma žu­pa­ni­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.