UberBo­at u Hr­vat­skoj od kraja lipnja

Na ju­gu Us­lu­ga će se za­sad mo­ći ko­ris­ti­ti u Du­brov­ni­ku, Spli­tu i Hva­ru

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U zad­njem tjed­nu lipnja kre­će us­lu­ga UberBo­at u Hr­vat­skoj. Pu­tem Ube­ro­ve apli­ka­ci­je ko­ris­ni­ci u Spli­tu, Hva­ru i Du­brov­ni­ku mo­ći će na­ru­či­ti gli­ser, a cilj je ko­ris­ni­ci­ma osi­gu­ra­ti je­dins­tve­no, po­uz­da­no i si­gur­no is­kus­tvo na­ru­či­va­nja gli­se­ra na zah­tjev, naj­av­lju­ju u Uber Hr­vat­ska. UberBo­at će se nu­di­ti kroz dvi­je us­lu­ge, tran­sfer od kop­na do oto­ka ili obr­nu­to, te kao po­lud­nev­na ili cje­lod­nev­na vož­nja.

Tran­sfer od Spli­ta do Hva­ra (ili obr­nu­to) nu­de po fik­s­noj ci­je­ni od 2600 kuna za gli­ser do osam oso­ba, a vož­nja na gli­se­ru do 12 put­ni­ka ko­štat će 3300 kuna. Dru­ga op­ci­ja je najam gli­se­ra za po­lud­nev­nu ili cje­lod­nev­nu vož­nju s ko­jom će ko­ris­ni­ci mo­ći oti­ći na iz­let do obliž­njih oto­ka. Po­la­ziš­ne toč­ke za tu us­lu­gu bit će Split, Hvar ili Du­brov­nik. Ci­je­na iz­let­nič­ke op­ci­je ovi­sit će o mi­lja­ma i tra­ja­nju vož­nje. Us­lu­ga UberBo­at ne nu­di mo­guć­nost no­će­nja na gli­se­ru ni­ti naj­ma bro­di­ce bez ka­pe­ta­na, ali uvi­jek po­dra­zu­mi­je­va pri­sus­tvo ka­pe­ta­na i mor­na­ra, po­jaš­nja­va­ju u Ube­ru.

PD

U po­nu­di us­lu­ge plo­vid­be Ja­dra­nom bit će gli­se­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.