Me­di­co pr­vi u RH ima me­đu­na­rod­ni cer­ti­fi­kat

Zdrav­s­tve­ni turizam Jam­s­tvo za stra­na tr­ži­šta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ri­ječ­ka

Spe­ci­jal­na bol­ni­ca Me­di­co proš­log tjed­na pos­ta­la je pr­va bol­ni­ca u Hr­vat­skoj ko­joj je do­di­je­lje­na ame­rič­ka me­đu­na­rod­na akre­di­ta­ci­ja AACI (Ame­ri­can Ac­cre­di­ta­ti­on Com­mi­ssi­on In­ter­na­ti­onal), cer­ti­fi­kat kli­nič­ke iz­vr­s­nos­ti ko­jim se omo­gu­ću­je pos­ti­za­nje odr­ži­ve kva­li­te­te. Akre­di­ta­ci­ja je jam­s­tvo za si­gur­nost pa­ci­je­na­ta, nji­ho­vo po­vje­re­nje u zdrav­s­tve­ni sus­tav te kva­li­tet­nu zdrav­s­tve­nu us­lu­gu u skla­du s naj­vi­šim me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma. Me­đu­na­rod­ni cer­ti­fi­ka­ti ovak­ve vr­ste neo­p­hod­ni su za ra­zvoj zdrav­s­tve­nog turizma u Hr­vat­skoj i te­melj po­vje­re­nja pa­ci­je­na­ta u zdrav­s­tve­ni sus­tav, ka­žu u Me­di­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.