Us­pjeh FER-a Za­greb

Na­tje­ca­nje u Be­ogra­du

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Re­gi­onal­no

stu­dent­sko na­tje­ca­nje, odr­ža­no na Fa­kul­te­tu elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva u Be­ogra­du, oz­na­či­lo je za­vr­še­tak pro­jek­ta SIM(P)ATIC PLC+ Chal­len­ge 2017. Ovaj pro­jekt, ko­ji je ini­ci­ra­la udru­ga EESTEC, a po­dr­ža­li fa­kul­te­ti elek­tro­teh­ni­ke u Hr­vat­skoj, Slo­ve­ni­ji i Sr­bi­ji te Si­emens, bu­du­ćim in­že­nje­ri­ma pru­ža de­talj­ni­ji uvid u pro­ble­ma­ti­ku s ko­jom se in­že­nje­ri ina­če su­sre­ću u in­dus­trij­skoj auto­ma­ti­za­ci­ji. Oda­bra­na su tri po­bjed­nič­ka ti­ma, po je­dan iz sva­ke zem­lje. Po­bjed­nič­ki tim iz Hr­vat­ske (Ma­tej Štam­buk, Lu­ka Mi­kić i Mar­ko Ko­va­če­vić) s FERa u Za­gre­bu osvo­jio je naj­vi­še bo­do­va u fi­na­lu te su pro­gla­še­ni re­gi­onal­nim po­bjed­ni­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.