Niš za vo­de­ni park pok­la­nja zem­lji­šte tvrt­ki bez nov­ca

Sum­nji­va kom­pa­ni­ja os­no­va­na pri­je če­ti­ri mje­se­ca

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

U Sr­bi­ji ni­jed­na lo­kal­na sa­mo­upra­va do­sad ni­je pok­la­nja­la zem­lji­šte za iz­grad­nju vo­de­nog par­ka i sve su na to­me do­bro za­ra­di­le

Grad Niš pla­ni­ra tvrt­ki Aqu­ater­ra So­lu­ti­ons iz Be­ogra­da, ko­ja je re­gis­tri­ra­na pri­je sa­mo če­ti­ri mje­se­ca, s os­ni­vač­kim ka­pi­ta­lom od 62.999 di­na­ra (oko 1815 kuna), i na “sum­nji­voj” je adre­si, pok­lo­ni­ti grad­sko zem­lji­šte na lo­ka­ci­ji Loz­ni ka­lem, pi­še Da­nas. Zem­lji­šte je ve­li­či­ne 5,5 hek­ta­ra, a vri­jed­no je 200 mi­li­ju­na di­na­ra, te bi na nje­mu tre­bao biti iz­gra­đen vo­de­ni park vri­je­dan de­vet mi­li­ju­na eura, upo­zo­rio je Udru­že­ni po­kret slo­bod­nih sta­na­ra (UPSS).

Pred­stav­ni­ci gra­da Ni­ša tak­ve tvrd­nje ne­gi­ra­ju, na­vo­de­ći iz­me­đu os­ta­log da će se tek po za­vr­šet­ku jav­nog po­zi­va, ko­ji će biti ras­pi­san za ne­ko­li­ko mje­se­ci, zna­ti ho­će li će zem­lji­šte biti us­tup­lje­no bez nak­na­de, kao i tko će biti inves­ti­tor.

Utje­caj ru­skog ka­pi­ta­la

Vi­jeć­ni­ci Skup­šti­ne gra­da Ni­ša još ni­su ras­prav­lja­li o ela­bo­ra­tu o oprav­da­nos­ti “otu­đe­nja gra­đe­vin­skog zem­lji­šta u jav­nom vlas­niš­tvu is­pod tr­žiš­ne ci­je­ne na lo­ka­ci­ji Loz­ni ka­lem”, ko­ji je bio na dnev­nom re­du. Na­ve­de­ne oso­bi­tos­ti pro­jek­ta na­la­ze se u pi­smu o na­mje­ra­ma ko­je je tvrt­ka Aqu­ater­ra So­lu­ti­ons upu­ti­la gra­du Ni­šu po­čet­kom ove go­di­ne. Ime beogradske tvrt­ke jednako je imenu tvrt­ke iz Crne Gore ko­ja je u Budvi već izgradila vo­de­ni park, a njen je­di­ni os­ni­vač i je­di­ni član Skup­šti­ne, Sa­fet Haj­dar­pa­šić je u Uprav­nom od­bo­ru is­to­ime­ne cr­no­gor­ske tvrt­ke.

Iz UPSSu pi­ta­ju ho­će li će Haj­dar­pa­šić, kao je­di­ni vlas­nik Aqu­ater­ra So­lu­ti­on­sa u Be­ogra­du po­sao u Ni­šu ura­di­ti sam ili će ga “us­tu­pi­ti ne­kom dru­gom uz do­bru pro­vi­zi­ju”. Is­to­ime­na bu­dvan­ska tvrt­ka je tur­sko­cr­no­gor­ska, s ru­skim ka­pi­ta­lom, a vo­de­ni park u Budvi gra­di­le su ru­ske kom­pa­ni­je. Udru­ga oce­nju­je i da je ne­s­hvat­lji­vo da bi­lo tko pok­la­nja zem­lji­šte za iz­grad­nju vi­so-

ko­pro­fi­ta­bil­nog vo­de­nog par­ka. Grad Bu­dva je cr­no­gor­skoj tvrt­ki Aqu­ater­ra zem­lji­šte dao u za­kup za 240.000 eura go­diš­nje, dok će Niš od no­vog vlas­ni­ka do­bi­ti sa­mo po­rez u iz­no­su od 28.300 eura. U Sr­bi­ji ni­jed­na lo­kal­na sa­mo­upra­va ni­je pok­la­nja­la zem­lji­šte za iz­grad­nju vo­de­nog par­ka. Zem­lji­šte u Su­bo­ti­ci je za is­tu na­mje­nu pro­da­no za 34 eura po če­tvor­nom me­tru.

'Po­sao ni­je na­mje­šten'

“Zem­lji­šte ni­je pok­lo­nje­no, po­sao ni­je na­mje­šten, a be­ograd­ska tvrt­ka ni­je sum­nji­va. U ela­bo­ra­tu su na­ve­de­ni mi­ni­mal­ni uvje­ti za sva­kog

IME BEOGRADSKE TVRT­KE JEDNAKO JE IMENU TVRT­KE IZ CRNE GORE KO­JA JE U BUDVI IZGRADILA VO­DE­NI PARK

inves­ti­to­ra, is­pod ko­jih se ne mo­že ići. Ti uvje­ti se pok­la­pa­ju s oni­ma ko­je je po­nu­di­la Aqu­ater­ra jer je ona bi­la je­di­ni za­in­te­re­si­ra­ni inves­ti­tor, s kon­kret­nom po­nu­dom, te su to je­di­ni pa­ra­me­tri ko­ji­ma ras­po­la­že­mo.

Ako se na jav­ni po­ziv bu­de ja­vio sa­mo taj inves­ti­tor vo­de­ni park će biti iz­gra­đen pod tak­vim uvje­ti­ma.

Ali, ako se ja­vi vi­še po­nu­đa­ča, po­sao će do­bi­ti onaj tko po­nu­di naj­bo­lje uvje­te, me­đu ko­ji­ma mo­že biti i po­nu­da da se zem­lji­šte pla­ti, ili inves­ti­ci­ja bu­de ve­ća, ili za­pos­li vi­še lju­di”, ka­že Mi­lan Ran­đe­lo­vić, na­čel­nik Ure­da za lo­kal­ni eko­nom­ski ra­zvoj gra­da Ni­ša, do­da­ju­ći da se jav­ni po­ziv ras­pi­su­je ka­da Skup­šti­na gra­da usvo­ji ela­bo­rat, a vla­da Sr­bi­je da su­glas­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.