IKEA se otva­ra u ko­lo­vo­zu

Ši­re­nje U opre­ma­nje objek­ta u Bu­banj po­to­ku Šve­đa­ni su ulo­ži­li 70 mil. eura i već su za­pos­li­li 246 rad­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Rob­na ku­ća IKEA u Be­ogra­du bit će otvo­re­na u če­t­vr­tak 10. ko­lo­vo­za, ka­že Ste­fan Va­no­ver­be­ke, ge­ne­ral­ni di­rek­tor IKEA ju­gos­toč­na Eu­ro­pa, i do­da­je da se ti­me “kom­pa­ni­ja pos­li­je 26 go­di­na vra­ća u Sr­bi­ju”.

To će biti i ju­bi­lar­na 400. rob­na ku­ća šved­skog tr­gov­ca na­mje­šta­jem.

U opre­ma­nje objek­ta u Bu­banj po­to­ku IKEA je ulo­ži­la 70 mi­li­ju­na eura i još 10 mi­li­ju­na eura u iz­grad­nju in­fras­truk­tu­re. IKEA je već za­pos­li­la 246 rad­ni­ka, a pla­ni­ra­no je da do otva­ra­nja bu­de za­pos­le­no 406 rad­ni­ka.

“Za­vr­ši­li smo proces re­gru­ta­ci­je i pre­os­ta­le ko­le­ge će nam se pri­dru­ži­ti slje­de­ćih tje­da­na”, re­kao je Va­no­ver­be­ke.

On ka­že da se Be­ograd “već du­go na­la­zi na ma­pi ši­re­nja pos­lov­nih ope­ra­ci­ja” te kom­pa­ni­je i pod­sje­ća da je IKEA još 1991. otvorila malu tr­go­vi­nu kod ho­te­la Hyatt, ali ju je i zatvorila na­kon go­di­nu da­na.

“U re­gi­ji tre­nut­no ima­mo dvi­je rob­ne ku­će, u Za­gre­bu i Bu­ku­re­štu.

Na­kon Be­ogra­da, otvo­rit će­mo i dru­gu rob­nu ku­ću u Bu­ku­re­štu i pr­vu u Ljub­lja­ni, a do 2025. pla­ni­ra­mo ima­ti ukup­no 13 rob­nih ku­ća u ovoj re­gi­ji”, na­veo je on.

IKEA JE

JOŠ 1991. GO­DI­NE OTVORILA MALU TR­GO­VI­NU U BE­OGRA­DU, ALI JE BRZO ZATVORILA

SRĐAN ILIĆ/PIXSELL

Do otva­ra­nja se pla­ni­ra za­poš­lja­va­nje 406 rad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.