Slo­bo­dan Pav­lo­vić do­go­vo­rio pro­da­ju svo­je ban­ke

Ci­je­na Uprav­na zgra­da pod hi­po­te­kom

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pro­da­ja

Pav­lo­vić ban­ka do­go­vo­re­na je pri­je ne­ko­li­ko da­na, pi­še list Os­lo­bo­đe­nje. Vlas­nik ban­ke Slo­bo­dan Pav­lo­vić re­kao je da uz Sla­ve­na Ris­ti­ća, pred­stav­ni­ka tvrt­ke ELW Glo­bal Li­mi­ted, ko­ja je ku­pi­la i Re­mont­ni za­vod u Bra­tun­cu, pos­to­je još tri za­in­te­re­si­ra­ne oso­be. I dru­ge oso­be ko­je se spo­mi­nju kao mo­gu­ći kup­ci u pos­lov­nim kon­tak­ti­ma su s Ris­ti­ćem.

No, zgra­da u ko­joj je smje­šte­na Upra­va Pav­lo­vić ban­ke u Bi­je­lji­ni, či­ni se, ni­je pred­met za­ni­ma­nja na­ve­de­nog kup­ca. Zgra­da je uk­nji­že­na na Pav­lo­vi­ća kao fi­zič­ku oso­bu, te se na­la­zi pod hi­po­te­kom zbog kre­di­ta ko­ji je on po­di­gao u pro­pa­loj Bo­bar ban­ci, a či­ji je iz­nos ne­što ma­nji od šest mi­li­ju­na KM. Bu­du­ći da je Bo­bar ban­ka u ste­ča­ju, a ne­dav­no je po­čeo sud­ski proces oso­ba­ma osum­nji­če­nim za nje­nu pro­past, ste­čaj­ni uprav­nik La­zar Đur­đe­vić ka­že kako “ku­pac ku­pu­je i po­tra­ži­va­nja pa ne­ma smet­nji da uz­me sa­mu zgra­du”. Agen­ci­ja za ban­kar­stvo RSa na­lo­ži­la je ban­ci novu do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju, za ko­ju su po­treb­na 32 mi­li­ju­na KM (oko 128 mil. kuna), a iz agen­ci­je tvr­de kako taj proces još ni­je za­vr­šen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.