DI­REK­TOR EPCG-A

NAJVEĆU PLAĆU IMA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Go­diš­nji iz­vje­šta­ji o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni cr­no­gor­ske Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je pokazuju da naj­vi­še za­ra­de u pet kom­pa­ni­ja iz po­dru­čja ener­ge­ti­ke, po­ljo­pri­vre­de i pro­me­ta u ve­ćin­skom dr­žav­nom vlas­niš­tvu ima­ju di­rek­to­ri u elek­tro­ener­get­skim kom­pa­ni­ja­ma i Plan­ta­ža­ma, a naj­ma­nje vo­de­ći lju­di u že­ljez­nič­kim kom­pa­ni­ja­ma. Najveću plaću ima pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra Elek­tro­pri­vre­de (EPCG) Đo­ko Kri­vo­ka­pić, ko­ji mje­seč­no pri­ma oko 3200 eura. Pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra Cr­no­gor­skog elek­tro­pri­je­nos­nog sus­ta­va (CGES) Dra­gan La­ke­tić, ko­ji je pro­fe­si­onal­no an­ga­ži­ran u kom­pa­ni­ji, proš­le go­di­ne pri­mao je mje­seč­nu ne­to plaću od 2179 eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.