NA BALKANSKOM TR­ŽI­ŠTU

GRCI PRO­DA­JU POS­LO­VE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Grč­ka Pi­ra­eus ban­ka na­mje­ra­va pro­da­ti po­druž­ni­ce u Sr­bi­ji, Bu­gar­skoj, Ru­munj­skoj, Al­ba­ni­ji i Ukra­ji­ni, kao dio pla­na za sma­nje­nje iz­lo­že­nos­ti pre­ma ino­zem­s­tvu. To je iz­i­zja­vio no­vi ge­ne­ral­ni ddi­rek­tor ban­ke Chris­tos Me­ga­lou pred­stav­lja­ju­ći pla­no­va gru­pe do 2020. go­di­ne. “Pi­ra­eus ban­ka pla­ni­ra pro­da­ti svo­je pos­lo­va­nje u re­gi­ji Bal­ka­na i ta­ko sma­nji­ti por­t­fo­lio lo­ših kre­di­ta. Na­ša vi­zi­ja je da pos­ta­ne­mo naj­kre­di­bil­ni­ja ban­ka u Grč­koj. Naš stra­te­ški plan ni­je ilu­zi­ja”, re­kao je Me­ga­lou.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.