LIDL INVAZIJOM NA AMERIKU KRE­ĆE U JOŠ JE­DAN BOJ S ALDIJEM

Nje­mač­ki tr­gov­ci ima­ju ve­li­ke pla­no­ve na ame­rič­kom tr­ži­štu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TOMISLAV PILI

Lidl u če­t­vr­tak otva­ra pr­vih de­vet tr­go­vi­na dok je Al­di naj­a­vio ula­ga­nja ko­jim će pos­ta­ti tre­ći u SAD-u

Ri­val­s­tvo iz­me­đu dva nje­mač­ka ma­lo­pro­daj­na lan­ca Al­di­ja i Lid­la ovo­ga se tjed­na iz Eu­ro­pe se­li “pre­ko ba­re”. Lidl u če­t­vr­tak otva­ra pr­vih de­vet tr­go­vi­na u tri ame­rič­ke sa­vez­ne dr­ža­ve, Sje­verŠo­ping noj i Juž­noj Ka­ro­li­ni te Vir­gi­ni­ji. U idu­ćih go­di­nu da­na taj nje­mač­ki tr­go­vac na­mje­ra­va u SADu ima­ti naj­ma­nje sto­ti­nu su­per­mar­ke­ta, ve­ći­nom na is­toč­noj oba­li.

Tek po­če­tak

No, ana­li­ti­ča­ri vje­ru­ju da je to tek po­če­tak Lid­lo­ve

inva­zi­je na Ameriku. Pro­cje­ne go­vo­re da će Lidl u slje­de­ćih pet go­di­na u Americi otvo­ri­ti oko 600 tr­go­vi­na či­me će i na ame­rič­kom tlu za­po­če­ti bit­ku s vječ­nim ri­va­lom Aldijem. No, ni taj tr­go­vač­ki la­nac ko­jeg se spo­mi­nja­lo kao po­ten­ci­jal­nog kup­ca Kon­zu­ma ne sje­di skr­šte­nih ru­ku. Al­di je u ne­dje­lju naj­a­vio kako će ulo­ži­ti 3,4 mi­li­jar­de do­la­ra u ši­re­nje i ob­no­vu svo­je mre­že tr­go­vi­na. Ti­me ka­pi­tal­na ula­ga­nja Al­di­ja ove go­di­ne ras­tu na pet mi­li­jar­di do­la­ra. Do 2022. go­di­ne taj tr­go­vac na ame­rič­kom tlu na­mje­ra­va ima­ti ukup­no 2500 tr­go­vi­na, 900 vi­še ne­go što ima sada či­me će pos­ta­ti tre­ći naj­ve­ći tr­go­vac u SADu, na­kon Wal-Mar­ta i Kro­ge­ra. Ra­ni­je je Al­di naj­a­vio kako do kraja 2018. na­mje­ra­va otvo­ri­ti 400 no­vih tr­go­vi­na, a pos­to­je­ćih 1300 pre­ure­di­ti. No, ši­re­nje Al­di­ja i do­la­zak Lid­la još će vi­še uz­dr­ma­ti ame­rič­ko ma­lo­pro­daj­no tr­ži­šte na ko­jem je u po­s­ljed­nje tri go­di­ne čak 18 ma­njih tr­go­vač­kih la­na­ca otiš­lo u ste­čaj.

Kako pre­no­si Reuters, Al­di već sada nu­di i do upo­la ni­že ci­je­ne na ne­ke pro­izvo­de ne­go tra­di­ci­onal­na kon­ku­ren­ci­ja. Iz­vr­š­ni di­rek­tor ame­rič­ke po­druž­ni­ce Ja­son Hart u svib­nju je ka­zao kako Al­di na­mje­ra­va ima­ti u pro­sje­ku 21 pos­to ni­že ci­je­ne i da će se fo­ku­si­ra­ti na po­nu­du pro­izvo­da vlas­ti­te rob­ne mar­ke.

Naj­go­ri tre­nu­tak

Lo­gi­ka tr­ži­šta sto­ga na­la­že da Wal-Mart i Kro­ger još vi­še sni­ze ci­je­ne. No, nje­mač­ki pritisak dolazi u naj­go­ri mo­gu­ći tre­nu­tak. Na­ime, snižavanje marži do­ga­đa se dok ci­je­ne hrane u SADu pa­da­ju već 17 uzastopnih mje­se­ci što je naj­du­ža tak­va se­ri­ja u po­s­ljed­njih 60 go­di­na, na­vo­di Blo­om­berg. “Al­di­ju i Lid­lu pri­past će ne­za­mis­liv dio tr­ži­šta”, ocje­nju­je Ken Knud­son, part­ner u Ba­inu. Ta tvrt­ka prog­no­zi­ra da će pro­da­ja u “seg­men­tu du­bo­kog di­skon­ta” do 2020. go­diš­nje ras­ti 10 pos­to. To je pet pu­ta vi­še ne­go rast pro­da­je kod tra­di­ci­onal­nih tr­go­vač­kih la­na­ca.

Ina­če, ame­rič­ko pos­lo­va­nje Al­di­ja pod in­ge­ren­ci­jom je Al­di­ja Süd. Po­dje­la na Al­di Süd i Nord do­go­di­la se 1962. jer se bra­ća Karl i Theo Al­brec­ht, si­no­vi os­ni­va­či­ce An­ne, ni­su mo­gli do­go­vo­ri­ti oko pro­da­je

ci­ga­re­ta.

PRITISAK NJEMAČKIH TRGOVACA NA SNIŽAVANJE MARŽI DOLAZI U TRENUTKU DOK CI­JE­NE HRANE U AMERICI PA­DA­JU VEĆ 17 UZASTOPNIH MJE­SE­CI, NAJDUŽE U 60 GO­DI­NA

FOTOLIA

Za pet go­di­na Lidl bi mo­gao ima­ti oko 600 tr­go­vi­na u SAD-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.