The Gu­ar­di­an na ta­blo­id­nom for­ma­tu

Ma­nji, jef­ti­ni­ji

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Bri­tan­ski

dnev­ni list The Gu­ar­di­an na­pus­tit će sa­daš­nji Ber­li­ner for­mat i pri­je­ći na ma­nji, ta­blo­id­ni for­mat kako bi sni­zio tro­ško­ve ti­ska­nja. Pre­ma tvrd­nja­ma upu­će­nih iz­vo­ra Fi­nan­ci­al Ti­me­sa, pre­la­zak na ma­nji for­mat dio je tro­go­diš­njeg pro­gra­ma šted­nje uve­de­nog kako bi se za­us­ta­vi­la spi­ra­la gu­bi­ta­ka. Pod­sje­ti­mo, mi­nus tog lis­ta za proš­lu go­di­nu iz­no­sio je 38 mi­li­ju­na fun­ti.

The Gu­ar­di­an je 2005. go­di­ne ulo­žio 80 mi­li­ju­na fun­ti u tri no­ve ti­ska­re, dvi­je u Lon­do­nu i jed­nu u Man­c­hes­te­ru, kako bi iz­la­zio na Ber­li­ner for­ma­tu ko­ji u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ko­ris­ti sa­mo taj list. Me­đu­tim, u 10 go­di­na pro­da­ja The Gu­ar­di­ana pre­po­lo­vi­la se na da­naš­njih 161.000 pri­mje­ra­ka. Za us­po­red­bu, naj­pro­da­va­ni­ji dnev­ni list u Bri­ta­ni­ji, ta­blo­id The Sun, pro­da­je se u 1,7 mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka. Glas­no­go­vor­nik The Gu­ar­di­ana od­bio je ko­men­ti­ra­ti me­dij­ske na­pi­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.