SE SA SPOTIFYJEM

TAYLOR SWIFT POMIRILA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ame­rič­ka pop-pje­va­či­ca Taylor Swift “za­ko­pa­la je rat­ne sje­ki­re” sa šved­skim glaz­be­nim ser­vi­som Spotifyjem, vo­de­ćim u svi­je­tu. Na­kon tro­go­diš­njeg boj­ko­ta, Swift je kra­jem proš­lo­ga tjed­na da­la do­pu­šte­nje da se svi nje­zi­ni al­bu­mi mogu slu­ša­ti na Spo­tifyju. Osim na tom ser­vi­su, nje­zi­ne pje­sme dos­tup­ne su i na Go­ogle Playu te Ama­zon Mu­si­cu. Od­lu­ku o po­vrat­ku na Spo­tify pje­va­či­ca je do­ni­je­la “za­hva­lju­ju­ći svo­jim fa­no­vi­ma” zbog ko­jih je pro­da­ja nje­zi­na naj­no­vi­jeg al­bu­ma 1989 preš­la 10 mi­li­ju­na ko­ma­da. Pod­sje­ti­mo, Swift ni­je htje­la da se nje­zi­na glaz­ba vr­ti na Spo­tifyju jer je bi­la lju­ta na mi­zer­ne tan­ti­je­me ko­je glaz­be­ni­ci do­bi­va­ju od ser­vi­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.