NJE­MAČ­KI VIŠAK

NI­ŽI PDV NE BI SMANJIO

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ni­ža sto­pa PDV-a u Nje­mač­koj tek bi u ogra­ni­če­noj mje­ri sma­nji­la tr­go­vin­ski višak ko­ji je u vi­še na­vra­ta bio pred­met oš­tre kri­ti­ke ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa, po­ru­či­lo je nje­mač­ko mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva. Izja­va se na­do­ve­za­la na iz­vješ­će u ne­djelj­nom iz­da­nju dnev­ni­ka Die Welt, pre­ma ko­jem nje­mač­ka vla­da raz­ma­tra mo­guć­nost sma­nje­nja PDV-a s 19 pos­to. Taj po­tez pre­po­ru­ču­ju i po­je­di­ni eko­no­mis­ti. Nje­mač­ku oče­ku­ju iz­bo­ri, pa je pro­mje­na po­rez­nog sus­ta­va ma­lo vje­ro­jat­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.