Sko­čio iz­voz iran­ske nafte u Eu­ro­pu

Ra­zi­ne pri­je sank­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Iran­ski iz­voz nafte u europ­ske dr­ža­ve u svib­nju je sko­čio na naj­vi­še ra­zi­ne od uki­da­nja sank­ci­ja toj dr­ža­vi u si­ječ­nju 2015. go­di­ne, na­vo­di Reuters. Pre­ma tvrd­nja­ma upu­će­nih iz­vo­ra, Iran je proš­lo­ga mje­se­ca u Eu­ro­pu, uklju­ču­ju­ći i Tur­sku, iz­vo­zio dnev­no 1,1 mi­li­ju­na ba­re­la si­ro­ve nafte či­me je go­to­vo do­seg­nuo ra­zi­ne pri­je uvo­đe­nja sank­ci­ja. No, iz­voz u Eu­ro­pu ma­nji je sve­ga 1,2 mi­li­ju­na ba­re­la od iz­vo­za u Azi­ju, naj­ve­ćeg kup­ca iran­ske nafte.

Pod­sje­ti­mo, na­kon uki­da­nja sank­ci­ja iran­ski naf­ta­ši vra­ti­li su sta­re kli­jen­te, po­put To­ta­la, Eni­ja, Rep­so­la, Cep­se i Hel­le­nic Pe­tro­le­uma, ali i za­do­bi­li no­ve po­put Li­tas­ca ili polj­skog Lo­to­sa. Ukup­na iran­ska dnev­na pro­izvod­nja nafte u sv­b­nju je do­se­gla 3,9 mi­li­ju­na ba­re­la.

REUTERS

U svib­nju je u Eu­ro­pu dnev­no od­la­zi­lo 1,1 mi­li­ju­na ba­re­la si­ro­ve nafte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.