Gla­si­ne poskupile naf­tu na 49 do­la­ra

Pri­kup­lja­nje za­li­ha Špe­ku­lan­ti po­ja­ča­li ula­ga­nja u ter­min­ske ugo­vo­re ku­pu­ju­ći ve­li­ke ko­li­či­ne

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ci­je­ne nafte po­ras­le su u po­ne­dje­ljak na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma na 49 do­la­ra, po­du­pr­te špe­ku­la­tiv­nim ku­po­vi­na­ma u oče­ki­va­nju ve­će po­traž­nje u dru­goj po­lo­vi­ni go­di­ne ko­ja bi zna­či­la i ma­nji višak u ops­kr­bi. Na lon­don­skom je tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la po­ras­la 85 cen­ti u od­no­su na pret­hod­no za­tva­ra­nje i iz­no­si­la je 49 do­la­ra. Tr­gov­ci objaš­nja­va­ju ovaj rast ci­je­na po­da­ci­ma ko­ji pokazuju da su špe­ku­lan­ti po­ja­ča­li ula­ga­nja u ter­min­ske ugo­vo­re, ku­pu­ju­ći ve­li­ke ko­li­či­ne nafte za is­po­ru­ke u pred­sto­je­ćem raz­dob­lju. “Na pra­gu smo dru­ge po­lo­vi­ne go­di­ne ka­da se raz­li­ka iz­me­đu po­nu­de i po­traž­nje obič­no sma­nju­je pa su kre­nu­le gla­si­ne da su ci­je­ne do­tak­nu­le dno”, tu­ma­či u bi­lješ­ci ana­li­ti­čar PVM Oil Asso­ci­ate­sa Step­hen Bren­nock.

REUTERS

Na tr­ži­štu se pri­ča da su ci­je­ne do­tak­le dno

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.