CROBEXI ZAKLJUČILI U

SUPROTNOM SMJE­RU

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TOMISLAV PILI

In­dek­si za­klju­če­ni u su­prot­nim smje­ovi­ma obi­lje­ži­li su po­če­tak no­vog rad­nog tjed­na na Za­gre­bač­koj bur­zi. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja u po­ne­dje­ljak in­deks CROBEX za­us­ta­vio se na 1841 bod što je bla­gih 0,07 pos­to vi­še. CROBEX10 ni­je imao sna­ge za nas­ta­vak dvod­nev­nog ras­ta, pa se za­us­ta­vio na 1095 bo­do­va što je 0,05 pos­to ni­že ne­go u pe­tak. No, pro­met vi­še ni­je jed­noz­na­men­kas­ti kao pro­tek­lih da­na, pa je pro­tr­go­va­no vri­jed­nos­ni­ca­ma za 10,7 mi­li­ju­na kuna. Ukup­ni je pro­met do­seg­nuo 13,8 mi­li­ju­na za­hva­lju­ju­ći blok-tran­sak­ci­ji di­oni­ca­ma Agro­me­đi­mur­ja za 3,1 mi­li­jun kuna po ci­je­ni od 361 ku­nu. Do­la­skom lje­ta tu­ris­tič­ke di­oni­ce do­la­ze u fo­kus inves­ti­to­ra, pa su se iz­nad mi­li­jun kuna pro­me­ta us­pje­le pro­bi­ti tri di­oni­ce - pov­la­šte­no iz­da­nje Adri­sa, za­tim Va­la­mar Ri­vi­era te Are­na Hos­pi­ta­lity Gro­up. Ro­vinj­ska kom­pa­ni­ja pri­ku­pi­la je 3,8 mi­li­ju­na kuna pro­me­ta, ali joj je ci­je­na os­la­bi­la 1,3 pos­to na 454 ku­ne. No, za­to je Va­la­ma­ru uz 1,6 mi­li­ju­na kuna ci­je­na us­pje­la po­ras­ti 1,1 pos­to na 42,45 kuna dok je ci­je­na Are­ne stag­ni­ra­la na 450 kuna. Pul­ski ho­te­li­jer pri­ku­pio je 1,4 mi­li­ju­na kuna pro­me­ta. Do­bit­nik da­na je di­oni­ca Teh­ni­ke po­sko­čiv­ši go­to­vo 18 pos­to na 631,01 ku­nu dok se na su­prot­noj stra­ni s pa­dom od 3,2 pos­to na 284 ku­ne naš­la vri­jed­nos­ni­ca Ma­is­tre.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.