PRIJAVLJENE PO­TRAŽ­NJE

VEĆ TRE­ĆI DAN BEZ

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na Tr­ži­štu nov­ca u po­ne­dje­ljak je, već tre­ći tr­go­vin­ski dan za­re­dom, po­traž­nja iz­os­ta­la. I ju­čer je pri­jav­lje­na po­traž­nja su­di­oni­ka na tr­ži­štu, kao i po­s­ljed­nja dva rad­na da­na u pret­hod­nom tjed­nu, u ci­je­los­ti iz­os­ta­la. Is­to­dob­no je i po­nu­da bi­lo ne­što sla­bi­ja ne­go proš­log tjed­na. Na stra­ni po­nu­de naš­lo se 390 mi­li­ju­na kuna, što je za 10 mi­li­ju­na ma­nje ne­go u proš­li če­t­vr­tak i pe­tak. Kun­ski je pro­met u po­ne­dje­ljak pot­pu­no iz­os­tao, bu­du­ći da ni­je bi­lo is­ka­za­no za­ni­ma­nje ko­ris­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.