Ka­tar će svo­ju va­lu­tu obra­ni­ti

Po­ru­ka mi­nis­tra fi­nan­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ka­tar će la­ko obra­ni­ti eko­no­mi­ju i do­ma­ću va­lu­tu od sank­ci­ja dru­gih arap­skih dr­ža­va, po­ru­čio je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Ali Še­rif alEma­di u in­ter­v­juu za ame­rič­ku te­le­vi­zi­ju CNBC. ”Pu­no lju­di mis­li da će­mo sa­mo mi biti na gu­bit­ku... Za sva­ki do­lar našeg gu­bit­ka oni će biti u identičnom minusu”, na­gla­sio je.

Ka­tar­ski ri­al na­šao se pod pri­ti­skom na de­viz­nim tr­ži­šti­ma, ali Ema­di po­ru­ču­je da slab­lje­nje ka­tar­ske va­lu­te i go­to­vo 10pos­tot­ni pad tr­ži­šta di­oni­ca u re­gi­ji ne tre­ba­ju ni­ko­ga za­bri­nja­va­ti. Ka­tar­ske de­viz­ne re­zer­ve i imo­vi­na sta­bi­li­za­cij­skih fon­do­va vi­še su ne­go tri pu­ta ve­ći od BDPa, “pa ne vi­dim raz­lo­ga za za­bri­nu­tost zbog ak­tu­al­nih zbi­va­nja ni za špe­ku­la­ci­je s ka­tar­skim ri­alom”.

Upi­tan ho­će li Ka­tar mo­žda biti pri­si­ljen pri­bav­lja­ti no­vac pro­da­jom udje­la u ve­li­kim za­pad­nim kom­pa­ni­ja­ma ko­je tre­nut­no dr­ži dr­žav­ni sta­bi­li­za­cij­ski fond, mi­nis­tar fi­nan­ci­ja od­go­va­ra da tre­nut­no ne raz­ma­tra­ju tu opciju. Ci­je­ne ka­tar­skih dr­žav­nih obvez­ni­ca na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma oš­tro su pa­le, ali je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja ka­zao kako po nje­go­voj pro­cje­ni ne­ma raz­lo­ga za vla­di­nu in­ter­ven­ci­ju na tr­ži­štu.

ZA SVA­KI DO­LAR NAŠEG GU­BIT­KA ONI ĆE BITI U IDENTIČNOM MINUSU Ali al-Ema­di mi­nis­tar

REUTERS

Ci­je­ne ka­tar­skih obvez­ni­ca oš­tro su pa­le na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.