Europ­ske bur­ze ‘u cr­ve­nom’ če­ka­ju­ći vi­še ka­ma­te

Ključ­no za­sje­da­nje Tr­ži­šte sma­tra da će ame­rič­ka sre­diš­nja ban­ka ići na dru­go po­ve­ća­nje

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Na

europ­skim su bur­za­ma u po­ne­dje­ljak uju­tro ci­je­ne di­oni­ca pa­le, kao i na Wall Stre­etu te azij­skim tr­ži­šti­ma, a pod najvećim je pri­ti­skom teh­no­lo­ški sek­tor. STOXX 600 in­deks vo­de­ćih europ­skih di­oni­ca bio je oko 14 sa­ti u minusu 0,9 pos­to, na­kon što je u pe­tak po­ras­tao 0,3 pos­to. Lon­don­ski FTSE in­deks bio je is­to­vre­me­no na gu­bit­ku 0,1 pos­to, na 7519 bo­do­va, dok je fran­k­furt­ski DAX os­la­bio je­dan pos­to, na 12.689 bo­do­va, a pa­ri­ški CAC 1,05 pos­to, na 5244 bo­da.

Fo­kus ula­ga­ča us­mje­ra­va na dvod­nev­nu sjed­ni­cu čel­ni­ka ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke, ko­ja za­vr­ša­va u sri­je­du. Na tr­ži­štu vla­da uvje­re­nje da će Fed po­ve­ća­ti ključ­ne ka­mat­ne sto­pe za 0,25 pos­tot­nih bo­do­va, dru­gi put ove go­di­ne, a naj­vi­še će se pra­ti­ti po­ru­ke čel­ni­ka sre­diš­nje ban­ke o to­me je li ame­rič­ko gos­po­dar­stvo do­volj­no snaž­no kako bi iz­dr­ža­lo još jed­no po­ve­ća­nje ci­je­ne nov­ca do kraja go­di­ne. U slu­ča­ju da Fed po­ve­ća ka­ma­te i sig­na­li­zi­ra da bi do kraja go­di­ne mo­gao još ko­ji put po­vu­ći ta­kav po­tez, to bi po­dr­ža­lo ja­ča­nje do­la­ra, ali bi lo­še utje­ca­lo na tr­ži­šta ka­pi­ta­la.

REUTERS

Nje­mač­ki DAX os­la­bio je­dan pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.