Či­me ma­njin­ski di­oni­ča­ri ‘na­pa­da­ju’ jam­s­tva?

Za­vr­z­la­ma na­pre­tek Dok u Agro­ko­ru ana­li­zi­ra­ju pri­jav­lje­ne traž­bi­ne, ne­ki raz­ma­tra­ju tuž­be

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Ma­njin­ski di­oni­ča­ri tvrt­ki ja­ma­ca, na­ro­či­to per­ja­ni­ca Agro­ko­ra stre­pe od is­ho­da ci­je­le pri­če

Rok od 60 da­na za pri­ja­ve traž­bi­na po (pr­vom) rje­še­nju za­gre­bač­kog Tr­go­vač­kog su­da ko­jim je otvo­ren pos­tu­pak iz­van­red­ne upra­ve u Agro­ko­ru od­nos­no nje­go­vim kom­pa­ni­ja­ma je is­te­kao (osim za one za ko­je je tak­vo rje­še­nje do­ne­se­no nak­nad­no), a tim po­vje­re­ni­ka An­te Ram­lja­ka idu­ća će se dva­tri tjed­na ba­vi­ti obra­dom i ana­li­zom tih pri­ja­va.

Ka­ko su se u pri­jav­lji­va­nju traž­bi­na pos­ta­vi­li vje­rov­ni­ci po du­gu Agro­ko­ra ko­ji je bio po­du­prt jam­s­tvi­ma po­je­di­nih Agro­ko­ro­vih kom­pa­ni­ja, ni­je poz­na­to, ali u ras­pre­da­nji­ma o to­me ne­ri­jet­ko se ču­lo ka­ko je re­al­no oče­ki­va­ti da će vje­rov­ni­ci ta­kav dug, zlu ne tre­ba­lo, pri­ja­vi­ti vi­še­krat­no i pre­ma glav­nom duž­ni­ku (Agro­ko­ru) i pre­ma tvrt­ka­ma ko­je su za nj pre­uze­le jam­s­tva.

Kao i mno­gi dru­gi di­oni­ci ko­ji­ma će kri­za Agro­ko­ra zna­či­ti su­oča­va­nje s oz­bilj­nim gu­bi­ci­ma, i ma­njin­ski di­oni­ča­ri tvrt­ki ja­ma­ca u pr­vom re­du onih ko­je su pre­ma ope­ra­tiv­nom pos­lo­va­nju slo­vi­le za per­ja­ni­ce kon­cer­na stre­pe od is­ho­da ci­je­le pri­če. Jed­na­ko ta­ko, po­put dru­gih di­oni­ka ko­ji se po­ku­ša­va­ju uhva­ti­ti za sva­ku slam­ku, i nji­ma su već ne­ko vri­je­me u gla­vi i tuž­be. Ne­ko­li­ko ino­zem­nih fondova i do­ma­ćih mi­ro­vin­skih fondova ko­ji u por­t­fe­lji­ma ima­ju di­oni­ce Le­da i Jam­ni­ce ne­dav­nim su pi­smom iz­van­red­nom po­vje­re­ni­ku ape­li­ra­li ski­da­nje jam­s­ta­va da­ju­ći nas­lu­ti­ti da raz­ma­tra­ju i sud­sko nji­ho­vo os­po­ra­va­nje od­nos­no po­ni­šte­nje.

Niz dru­gih ma­njin­skih di­oni­ča­ra za­sad se dr­ži prikrajka, pri­želj­ku­ju­ći da ne­ki od ja­čih igra­ča po­seg­nu za prav­nim ins­tru­men­ti­ma.

SPOROVE VAŽU I ONI KO­JI SU PROSVJEDNO PISMO FONDOVA GLEDALI IZ PRIKRAJKA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.