Pu­ne tre­zor

Adris nu­di ot­kup svo­jih di­oni­ca do čak 400 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Ju­čer je objav­lje­no da se spre­ma ot­kup naj­vi­še 400.000 re­dov­nih i is­to to­li­ko pov­la­šte­nih di­oni­ca

Di­oni­ča­ri Adris gru­pe da­nas se okup­lja­ju na glav­noj skup­šti­ni. Niz ma­ne­va­ra ko­ji su joj pret­ho­di­li na­go­vje­šta­va da bi ovaj put skup­šti­na mo­gla bi­ti mno­go ži­vah­ni­ja ne­go obič­no, a kom­pa­ni­ja se za­nim­lji­vim pri­op­će­njem ogla­si­la i ju­čer, tj. dan uo­či skup­šti­ne. Po­zi­va­ju­ći se na skup­štin­sku od­lu­ku iz lip- nja 2014., ko­jom je Upra­va na pet go­di­ne do­bi­la ov­la­šte­nje da ide u stje­ca­nje vlas­ti­tih di­oni­ca, di­oni­ča­ri­ma je upu­ćen po­ziv na ot­kup ka­ko re­dov­nih (s pra­vom gla­sa) ta­ko i pov­la­šte­nih di­oni­ca. A iz ras­po­na ci­je­ne i mak­si­mal­ne ko­li­či­ne di­oni­ca ko­ju je kom­pa­ni­ja sprem­na ot­ku­pi­ti pro­iz­la­zi da je u njih sprem­na ulo­ži­ti oko 400 mi­li­ju­na ku­na.

Toč­ni­je, uz pu­ni oda­ziv i gor­nju vri­jed­nost ut­vr­đe­nog cje­nov­nog ras­po­na, hi­po­tet­ski bi se u po­pu­nja­va­nje Adri­so­va tre­zo­ra mo­glo po­tro­ši­ti i 420 mi­li­ju­na ku­na. To­li­kim bi ce­hom re­zul­ti­ra­la kup­nja po­nu­dom mak­si­mal­no ut­vr­đe­nih 400.000 re­dov­nih i is­to to­li­ko pov­la­šte­nih di­oni­ca, i to uz pret­pos­tav­ku da bi ci­je­na ot­ku­pa bi­la na gor­njoj toč­ki ut­vr­đe­nog cje­nov­nog ras­po­na, a to je 5 pos­to iz­nad pro­sječ­ne tr­žiš­ne za­bi­lje­že­ne ovog po­ne­djelj­ka, što u slu­ča­ju re­dov­nih zna­či 575,1 ku­nu, a pov­la­šte­nih 477,6 kn. Uz mi­ni­mal­nu ci­je­nu (5% is­pod pro­sječ­ne od po­ne­djelj­ka) i mak­si­mal­ni oda­ziv tro­šak te ope­ra­ci­je bio bi oko 380 mi­li­ju­na. Re­ali­za­ci­ja po­nu­de po­vje­re­na je In­ter­ca­pi­ta­lu, otvo­re­na je od ovog utor­ka do idu­ćeg po­ne­djelj­ka, a pre­dvi­đe­na je u blo­ko­vi­ma vri­jed­nim naj­ma­nje dva mi­li­ju­na ku­na.

S ob­zi­rom na taj­ming, dan pri­je skup­šti­ne, ju­če­raš­nja je obja­va mno­ge bur­zov­ne igra­če za­in­tri­gi­ra­la i po­tak­nu­la na ras­pre­da­nja o mo­gu­ćim mo­ti­vi­ma. Jed­na od spe­ku­la­ci­ja je, pri­mje­ri­ce, da s ne­kim od di­oni­ča­ra s vi­še­mi­li­jun­skim por­t­fe­ljem di­oni­ca Adri­sa za­pra­vo pos­to­ji do­go­vor, ali sve te­ori­je za­sad su ipak u do­me­ni na­ga­đa­nja.

Slič­no, uos­ta­lom, vri­je­di i za in­ter­pre­ta­ci­je dvi­ju ne­dav­nih obja­va. Iz kom­pa­ni­je su, na­ime, pri­je de­se­tak da­na iz­vi­jes­ti­li o to­me da je pred­sjed­nik Upra­ve An­te Vla­ho­vić na kće­ri pre­nio 7 od ukup­no 23 pos­to ukup­nog bro­ja re­dov­nih di­oni­ca u svom vlas­niš­tvu, ali i da je is­to­dob­no suk­lad­no pro­gra­mu ku­po­pro­da­ja di­oni­ca za ‘adri­sov­ce’ ste­kao ne­pu­nih 1,2 pos­to. Dak­le, kraj­nji re­zul­tat tih po­te­za je po­ve­ća­nje gla­sač­kog utje­ca­ja nje­go­ve obi­te­lji s 23 na 24,2 pos­to.

Te su se ope­ra­ci­je u di­je­lu inves­ti­cij­ske za­jed­ni­ce po­ve­zi­va­le s ne­dav­nim os­ni­va­njem no­ve udru­ge di­oni­ča­ra iza ko­je su mno­gi pre­poz­na­li igra­če sa zna­čaj­nim vlas­nič­kim po­zi­ci­ja­ma, ali i “opo­zi­cij­skim gar­dom”. Uto­li­ko dio bur­zov­nih ak­te­ra u po­te­zi­ma čel­ni­ka Adri­sa tu­ma­či po­naj­pri­je pre­dos­trož­noš­ću uo­či skup­štin­skog gla­so­va­nja, dio ko­je­ga je i ono o raz­rješ­ni­ci Upra­vi ko­ja pak pri­tom ne mo­že is­ko­ris­ti­ti svo­je gla­so­ve sli­je­dom di­oni­ca u vlas­niš­tvu. Os­ta­je vi­dje­ti ho­će li skup­šti­na is­pas­ti za­nim­lji­va ko­li­ko je to bi­la uver­ti­ra.

SLAVKO MIDŽOR/PIXSELL

Pred­sjed­nik Upra­ve i naj­ve­ći po­je­di­nač­ni di­oni­čar Adri­sa An­te Vla­ho­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.