Pos­lov­ni uz­let Iva­nec

Ula­ži­mo u lju­de, oni su ključ pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARTA DU­IĆ

Na tr­ži­šte ra­da tre­ba vra­ti­ti i du­go ne­za­pos­le­ne i sta­ri­je, jer ima­ju po­ten­ci­ja­la, a mla­de mo­ti­vi­ra­ti sti­pen­di­ja­ma za rad u in­dus­tri­ji

Tre­ća je ovo go­di­na da se Pos­lov­ni uz­let odr­ža­va, što go­vo­ri o sna­zi ovoj pro­jek­ta. Pro­go­va­ra­mo o te­ma­ma ko­je mu­če po­du­zet­ni­ke ovog di­je­la Hr­vat­ske i otva­ra­mo no­ve te­me važ­ne za gos­po­dar­stvo˝, is­tak­nuo je Vla­di­mir Ni­še­vić, glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka, otva­ra­ju­ći u Ivan­cu Pos­lov­ni uz­let, pro­jekt edu­ka­ci­ja i pa­ne­la na ko­ji­ma su su­dje­lo­va­le već ti­su­će po­du­zet­ni­ka u Hrvatskoj.

“Uz da­naš­nju sto­pu ne­za­pos­le­nos­ti od 4 pos­to, svjes­ni smo da je pre­ra­đi­vač­ka in­dus­tri­ja okos­ni­ca na­šeg sje­ve­ra i da je rad­ni vi­jek dru­ga­či­ji ne­go u dru­gim in­dus­tri­ja­ma, is­tak­nuo je gra­do­na­čel­nik Ivan­ca Mi­lo­rad Ba­ti­nić, uvo­de­ći u pa­nel di­sku­si­ju na te­mu “Os­ni­va­nje za­štit­nih ra­di­oni­ca pri­li­ka za pos­lo­dav­ce da po­ve­ća­ju pro­duk­tiv­nost rad­ni­ka u pre­ra­đi­vač­koj in­dus­tri­ji”. Bran­ka Ša­ško, pred­stoj­ni­ca re­gi­onal­nog ure­da Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje, upo­zo­ri­la je da je kon­ti­nu­ira­no pa­da bro­ja ne­za­pos­le­nih u evi­den­ci­ji, u svib­nju ih je bi­lo 3900.

“Sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti od 5,8 pos­to u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji je u dalj­njem pa­du što zbog se­zo­ne što zbog mje­ra ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja. Ipak, vi­še od 54 pos­to oso­ba iz evi­den­ci­je je iz­nad 55 go­di­ne, 28 pos­to s tro­go­diš­njom sred­njom i 23 pos­to sa za­vr­še­nom os­nov­nom ško­lom, pa ne­ma­mo ko­ga pla­si­ra­ti na tr­ži­šte ra­da. Vi­še od 1800 oso­ba je du­go­traj­no ne­za­pos­le­no, a njih 195 oso­be s inva­li­di­te­tom (OSI). Po­dr­ža­va­mo za­štit­ne ra­di­oni­ce, us­pješ­no su­ra­đu­je­mo s OSI i dra­go nam je kad vi­di­mo da su se us­pješ­no uklju­či­li na tr­ži­šte. Ipak, do­ga­đa­lo se da zbog zdrav­s­tve­nih po­te­ško­ća ne mo­gu za njih na­ći rad­no mjes­to”, is­tak­nu­la je Ša­ško.

Sen­ka Hor­vat, ru­ko­vo­di­te­lji­ca Od­sje­ka za pro­fe­si­onal­no us­mje­ra­va­nje i obra­zo­va­nje u HZZu, ra­di na pri­pre­ma­ma za za­poš­lja­va­nje du­go­traj­no ne­za­pos­le­nih oso­ba, kak­vih je 48 pos­to od svih ne­za­pos­le­nih. “Sa­mim ti­me što su du­go u evi­den­ci­ji gu­be vje­šti­ne i zna­nja i ima­ju i ote­ža­va­ju­će okol­nos­ti po­put zdrav­s­tve­nih te­ško­ća. Ima­mo mo­ti­va­cij­ske ra­di­oni­ce, pri­pre­me, pi­sa­nje mol­bi i ži­vo­to­pi­sa i po­ku­ša­va­mo iden­ti­fi­ci­ra­ti pos­lo­ve na ko­ji­ma oni mo­gu ra­di­ti˝, objaš­nja­va Hor­vat.

Pro­ble­mi bo­lo­va­nja

Da­vor­ko Vi­do­vić, sa­vjet­nik za rad­nu po­li­ti­ku i za­poš­lja­va­nje u HGK sma­tra da nam je de­mo­graf­ska si­tu­aci­ja pe­si­mis­tič­na, Hr­vat­ska sta­ri, iz­u­mi­re i is­e­lja­va se. “Naj­ve­ći pro­blem je ne­dos­ta­tak rad­ni­ka. Pri­ti­sak je na uvoz rad­ni­ka, mno­gi ga­se biz­ni­se jer ne mo­gu na­ći rad­ni­ke, a rje­še­nje nam je da iz­vu­če­no ono što mo­že­mo. To su i sta­ri­ji rad­ni­ci iz­me­đu 55 i 65 go­di­ne, ve­li­ki su rad­ni po­ten­ci­jal, a dru­gi po­ten­ci­jal su i OSI kao i mla­di ko­ji kas­no ula­ze u svi­jet ra­da. Još je­dan naš pro­blem je i što sa­mo 2,2 pos­to Hr­va­ta su­dje­lu­je u cje­lo­ži­vot­nom uče­nju˝, is­ti­če Vi­do­vić. Ro­bert Bla­ži­no­vić, na­čel­nik sek­to­ra za in­dus­trij­sku po­li­ti­ku u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta tvr­di da je ne­dos­ta­tak rad­ni­ka po­s­lje­di­ca kons­tant­nog ero­di­ra­nja.“Pre­go­vo­ri­ma smo doš­li do kvo­ta za sek­tor bro­do­grad­nje, a s tim pro­ble­mom su su­oče­ni svi sek­to­ri. Dr­ža­va ima set po­ti­ca­ja, no ni­su do­volj­ni jer ima­mo eg­zis­ten­ci­jal­ni pro­blem. Za­ko­ni o po­ti­ca­nju ula­ga­nja ni­su do­volj­no, lju­di se is­e­lja­va­ju. Dr­ža­va u pro­fi­ta­bil­nim dje­lat­nos­ti­ma mo­ra da­ti po­ti­ca­je po­du­zet­ni­ci­ma ko­ji ne­ma­ju mo­guć­nos­ti, tu je i sus­tav jav­ne na­ba­ve u ko­joj se mo­že na­pra­vi­ti re­da ili po­ku­ša­va­ti sti­pen­di­ra­ti mla­de da se ba­ve tim pos­lo­vi­ma. I kod nas pos­to­je po­zi­tiv­ne pri­če, ni­je tra­va ze­le­ni­je drug­dje. Rad­ni­ke ko­ji mu­ko­tr­p­no za­ra­đu­ju svoj kruh tre­ba ci­je­ni­ti˝, is­ti­če Bla­ži­no­vić.

Ba­ti­nić je is­tak­nuo da se u struk­tu­ri ne­za­pos­le­nos­ti zad­njih 12 go­di­na ne mi­je­nja ni­šta i upo­zo­ra­va ka­ko će to bi­ti pro­blem i za 20 go­di­na.

“Naša in­ten­ci­ja je da lo­kal­na sa­mo­upra­va po­mog­ne, da da­mo pros­tor, stvo­ri­mo pret­pos­tav­ke za rad­na mjes­ta. Tvrt­ke mo­ra­ju stva­ra­ti no­ve vri­jed­nos­ti i zna­ti za­dr­ža­ti rad­ni­ke. Mo­ra­mo mi­je­nja­ti pro­pi­se i na­ći mo­del, što ni­je jed­nos­tra­no, po­treb­na je si­ner­gi­ja uz do­dat­no obra­zo­va­nje i niz mje­ra ak­tiv­ne po­li­ti­ke”, ka­že gra­do­na­čel­nik Ivan­ca. Na­da Zver, pred­sjed­ni­ca Upra­ve Ivan­či­ce d.d., tvrt­ke sa 750 rad­ni­ka, ka­že da im tvor­ni­ca sta­ri, jer je pro­sječ­na sta­rost dje­lat­ni­ka 44 go-

SVIMA NAM TRE­BA BI­TI CILJ POBOLJŠATI STANDARD GRAĐANA, TRE­BA TRAŽITI NAČINE Mi­lo­rad Ba­ti­nić gra­do­na­čel­nik AKO DR­ŽA­VA ŽE­LI PODUPRIJETI RA­ZVOJ KOŽARSTVA I TEKSTILA, ONI MO­GU BI­TI PROFITABILNI Da­vor­ko Vi­do­vić HGK

di­ne. “Ima­mo potrebu za mlađima no njih to ne in­te­re­si­ra ili ih ne­ma, neto plaće bi trebale bi­ti 4000 ku­na da bismo dobili rad­ni­ke, a to ne mo­že­mo osi­gu­ra­ti. Vi­še od 70 pos­to pro­izvod­nje iz­vo­zi­mo, naš brend Frod­do je u EU i svi­je­tu, a da bismo bi­li i da­lje kon­ku­rent­ni tre­ba­mo rad­nu sna­gu. Sa sta­re­njem se jav­lja­ju i bo­lo­va­nja, ali rad­ni­ci ni­su bo­les­ni zbog uvje­ta ra­da već zbog či­nje­ni­ce da ra­de 30 go­di­na na is­tom mjes­tu, naj­češ­će već od os­nov­ne ško­le po­nav­lja­ju is­te po­kre­te”, ka­že Na­da Zver. U tvrt­ki su­ra­đu­ju sa Za­vo­dom za vje­šta­če­nje, pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom, one ko­ji ima­ju pro­ble­me ša­lju na vje­šta­če­nje na­kon če­ga ula­ze u oče­vid­nik i na ocje­nu rad­ne učin­ko­vi­tos­ti.

No­va re­gu­la­ti­va i ini­ci­ja­ti­ve

Ja­sen­ka Su­čec iz Za­vo­da za vje­šta­če­nje, pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom is­ti­če ka­ko no­va re­gu­la­ti­va po­ku­ša­va ri­je­ši­ti te pro­ble­me.

“Po uzo­ru na Aus­tri­ju i Nje­mač­ku kre­nu­li smo u os­ni­va­nje Cen­ta­ra za pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju. Po­te­ško­ća ima u pra­vil­ni­ku za os­ni­va­nje za­štit­nih ra­di­oni­ca, no Zakon o pro­fe­si­onal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji ide u pro­ce­du­ru ui u ruj­nu će se ra­di­ti no­vi pra­vil­ni­ci. Mi želj­no oče­ku­je­mo ini­ci­ja­ti­ve po­put ove iz Ivan­či­ce”, tvr­di Su­čec.

S Ivan­či­com ra­de i na pro­jek­tu u su­rad­nji s Ki­ne­zi­olo­škim fa­kul­te­tom u sklo­pu ko­jeg in­ter­ve­ni­ra­ju na rad­nom mjes­tu ta­ko da lju­di ne obo­li­je­va­ju. Za­vod fi­nan­ci­ra te ra­di­oni­ce i či­ta­vu pa­le­tu po­ti­ca­ja, po­put onih ko­ji se od­no­se na pri­la­god­bu rad­nog mjes­ta gdje po oso­bi da­ju i do 120.000 ku­na.

“Cen­tri za pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju su za­miš­lje­ni sa­mo za OSI no usko­ro će bi­ti i za sve osjet­lji­ve sku­pi­ne na tr­ži­štu ra­da, po­put sta­ri­jih oso­ba. Važ­no je zna­ti što mo­gu, a što ne mo­gu. Ni­je bit­na sa­mo fi­nan­cij­ska pri­la­god­ba, po­seb­ni pro­gra­mi i opre­ma, već i at­mo­sfe­ra na pos­lu, pri­la­god­lji­va oko­li­na. Ima­mo i sred­stva za za­štit­ne ra­di­oni­ce, la­ni čak 30 mi­li­ju­na ku­na. Do­dje­lju­je­mo i no­vac za po­ti­ca­nje ino­va­tiv­nog za­poš­lja­va­nja˝, po­hva­li­la se Su­čec.

Na to se na­do­ve­zao Vi­do­vić ko­ji za­go­va­ra os­ta­nak sta­ri­jih u tvrt­ka­ma. “Njih se mo­ra za­dr­ža­ti i oz­bilj­ne tvrt­ke će to pre­poz­na­ti kao po­ten­ci­jal, a ne kao te­ret. Sve­ga 2 pos­to lju­di se ra­đa s inva­li­di­te­tom, os­ta­li ga do­bi­va­ju kroz ži­vot i ipak ni­su traj­no rad­no nes­po­sob­ni. Po­ti­ca­ji su iz­daš­ni, mo­gu se kom­bi­ni­ra­ti s oni­ma od HZZa. I kad se sve zbro­ji vi mo­že­te za­pos­li­ti OSI go­to­vo bes­plat­no na go­di­nu da­na”, objaš­nja­va Vi­do­vić.

Ša­ško objaš­nja­va da je in­te­res pos­lo­da­va­ca za mje­ra­ma ak­tiv­ne po­li­ti­ke ve­lik. Is­ti­če da je cje­lo­ži­vot­no uče­nje važ­no, a HZZ, iako ima sred­stva iz europ­skog so­ci­jal­nog fon­da, rad­ni­ka na po­lju pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je ne­ma. “Mi pre­ko obra­zov­nih ins­ti­tu­ci­ja po­ku­ša­va­mo do­ći do lju­di ko­ji će se obra­zo­va­ti, a da su ne­za­pos­le­ni. Da­je­mo 15.000 ku­na za pri­la­god­bu rad­nih mjes­ta za sta­ri­je rad­ni­ke”, ka­že Ša­ško. N. Zver dr­ži da je rje­še­nje mo­žda i u za­poš­lja­va­nju azi­la­na­ta. “To bi bi­la do­bra mje­ra, jer na bli­ža tr­ži­šta ra­da i ne mo­že­mo ra­ču­na­ti. Ogra­ni­če­nje u ra­zvo­ju na­še tvrt­ke je naša rad­na sna­ga, tre­ba što hit­ni­je pro­na­ći rje­še­nje. Po­rez­na re­for­ma za te rad­ni­ke ni­je do­ni­je­la ni­šta, nji­ma je neto pla­ća po­ve­ća­na 30 ku­na”, po­ža­li­la se Zver.

Ba­ti­nić upo­zo­ra­va da je i mi­ro­vin­ski i zdrav­s­tve­ni fond na gu­bit­ku pa sma­tra da je put do rje­še­nja pro­ble­ma u su­rad­nji mi­nis­tar­sta­va, lo­kal­ne za­jed­ni­ce i gos­po­dar­stve­ni­ka, a za­la­že se i za re­vi­zi­ju po­ti­ca­ja.

“Svima nam tre­ba bi­ti cilj poboljšati standard građana, tre­ba tražiti načine i mi­je­nja­ti si­tu­aci­ju”, po­ru­ču­je Ba­ti­nić. Hor­vat je is­tak­nu­la da iako ra­de na pro­fe­si­onal­nom obra­zo­va­nju uče­ni­ka, ma­li broj ide u tek­s­til, obu­ćar­stvo i slič­no. No, kad im se pru­že sti­pen­di­je i struč­na prak­sa, po­ma­ka ima.

“Ne tre­ba se bo­ja­ti teh­no­lo­gi­je, ro­bo­ti­za­ci­ja i di­gi­ta­li­za­ci­ja će mi­je­nja­ti ve­lik broj rad­nih mjes­ta, no to će omo­gu­ći­ti i no­ve obli­ke pos­lo­va. Lju­di su naj­ve­ća vri­jed­nost i na to­me tre­ba ra­di­ti. Kad je ri­ječ o ovom kra­ju, ov­dje su rad­no­in­ten­ziv­ne dje­lat­nos­ti i ma­le plaće – ako dr­ža­va že­li poduprijeti ra­zvoj tih in­dus­tri­ja po­put ko­žar­ske i tek­s­til­ne in­dus­tri­je, to ite­ka­ko mo­že bi­ti pro­fi­ta­bil­na dje­lat­nost˝ , po­ru­ču­je Vi­do­vić.

Bla­ži­no­vić je ka­zao da tre­ba bi­ti kre­ati­van. “Ono što ima­mo mo­ra­mo sa­ču­va­ti, os­na­ži­ti i po­mo­ći pos­lo­dav­ci­ma da bu­du kon­ku­rent­ni­ji”, za­klju­ču­je Ro­bert Bla­ži­no­vić.

IMA­MO POTREBU ZA MLAĐIMA NO NJIH NE­MA, NETO PLAĆE BI TREBALE BI­TI 4000 KU­NA DA BISMO DOBILI RAD­NI­KE Na­da Zver Ivan­či­ca

I oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom tre­ba da­ti pri­li­ku za rad, jer uz po­ti­ca­je ih se mo­že za­pos­li­ti i bes­plat­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.