Naj­s­naž­ni­ji rast ne­ži­vot­nih osi­gu­ra­nja u ovoj go­di­ni

Re­zul­tat za svi­banj Ukup­na bru­to pre­mi­ja ras­la 2,24 pos­to na 4,14 mi­li­jar­de ku­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Re­zul­tat za svi­banj Ukup­na bru­to pre­mi­ja ras­la 2,24 pos­to na 4,14 mi­li­jar­de ku­na

Seg­ment ne­ži­vot­nih osi­gu­ra­nja na go­diš­njoj je ra­zi­ni uve­ćao pre­mi­ju tri pos­to na 2,8 mi­li­jar­di ku­na

Na­kon us­po­ra­va­nja u trav­nju, svi­banj je do­nio ubr­za­va­nje ras­ta ukup­ne bru­to za­ra­ču­na­te pre­mi­je do­ma­ćih osi­gu­ra­va­te­lja na kri­li­ma “ne­ži­vo­ta”. Ka­ko po­ka­zu­je mje­seč­no sta­tis­tič­ko iz­vješ­će Hr­vat­skog ure­da za osi­gu­ra­nje (HUO), proš­lo­ga je mje­se­ca bru­to za­ra­ču­na­ta pre­mi­ja iz­no­si­la 4,14 mi­li­jar­di ku­na i u od­no­su na lanj­ski svi­banj bi­la je 2,24 pos­to vi­ša.

Naj­bla­že od si­ječ­nja

Ti­me je go­diš­nji rast pre­mi­je opet ubr­zao s ob­zi­rom da je u trav­nju za­bi­lje­že­no po­ve­ća­nje od sve­ga 1,1 pos­to. Re­zul­tat za svi­banj zas­lu­ga je pri­je sve­ga seg­men­ta ne­ži­vot­nih osi­gu­ra­nja gdje je pre­mi­ja ras­la 2,93 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni i do­se­gla vri­jed­nost od 2,85 mi­li­jar­di ku­na. To je ujed­no i naj­s­naž­ni­ji rast pre­mi­je ne­ži­vot­nih osi­gu­ra­nja u ovoj go­di­ni. Naj­broj­ni­je osi­gu­ra­nje od auto­od­go­vor­nos­ti s 863,4 mi­li­ju­na ku­na pre­mi­je bi­lje­ži pad od 0,5 pos­to što je naj­bla­že sma­nje­nje od si­ječ­nja. U tom seg­men­tu po­je­di­nač­no naj­ve­ći rast os­tva­ri­lo je Er­go osi­gu­ra­nje sa sko­kom pre­mi­je pre­ko 66 pos­to na 40,5 mi­li­ju­na ku­na.

Rast i u 'ži­vo­tu'

Na­kon tra­vanj­ske pa­uze ka­da je za­bi­lje­žen mi­nus, svi­banj je do­nio i rast u seg­men­tu ži­vot­nih osi­gu­ra­nja. Bru­to pre­mi­ja u “ži­vo­tu” do­se­gla je 1,28 mi­li­jar­di ku­na što je 0,75 pos­to vi­še ne­go lanj­skog svib­nja. I ov­dje naj­ve­ći rast bi­lje­ži Er­go, od­nos­no Er­go ži­vot­no osi­gu­ra­nje, po­naj­vi­še zbog ras­ta s ni­ske ba­ze. Na­ime, toj je ku­ći pre­mi­ja sko­či­la 246 pos­to na ma­lo ma­nje od 1,8 mi­li­ju­na ku­na.

Što se ti­če vo­de­ćih ku­ća, tr­žiš­ni udjel Cro­atia osi­gu­ra­nja pao je s tra­vanj­skih 31,4 pos­to na 30,4 pos­to dok je Al­li­an­zu udjel os­la­bio sa 12,47 pos­to na 12,31 pos­to. No, Al­li­an­zu je ukup­na pre­mi­ja ras­la 7,8 pos­to na 537,6 mi­li­ju­na ku­na dok je Cro­atia osi­gu­ra­nje bi­lje­ži­lo bla­gih 0,7 pos­to ras­ta pre­mi­je na 1,2 mi­li­jar­de ku­na.

TOMISLAV MILETIĆ/PIXSELL

Osi­gu­ra­nje od auto­od­go­vor­nos­ti bi­lje­ži naj­sla­bi­ji pad od si­ječ­nja od 0,5 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.