Va­la­ma­ru kom­pleks u Rap­cu za mi­li­jun ku­na

Dr­ža­va pro­da­je Po­vje­rens­tvo za uprav­lja­nje ne­kret­ni­na­ma RH ri­je­ši­lo se res­to­ra­na i zem­lji­šte od 1032 kva­dra­ta

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ

Dr­ža­va pro­da­je Po­vje­rens­tvo za uprav­lja­nje ne­kret­ni­na­ma RH ri­je­ši­lo se res­to­ra­na i zem­lji­šte od 1032 kva­dra­ta

Pro­da­ja je obav­lje­na iz­rav­no, bez jav­nog na­tje­ča­ja, jer je ri­ječ o za­tva­ra­nju imo­vin­sko­prav­nih od­no­sa iz vre­me­na pre­tvor­be iz 1990.-tih

Ne­tom pri­je ne­go što je proš­log tjed­na sve­ča­no otvo­ri­la dva no­va lje­to­va­li­šta u Rap­cu, naj­ve­ća hr­vat­ska tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja Va­la­mar Ri­vi­era pos­ti­gla je do­go­vor s dr­ža­vom o ot­ku­pu res­to­ra­na i ure­đe­nog zem­lji­šta u tom gra­du ukup­ne po­vr­ši­ne 1032 če­tvor­na me­tra, a za ko­ji je pla­ti­la ci­je­nu od 1,08 mi­li­ju­na ku­na.

Du­go­go­diš­nja za­vr­z­la­ma

Vod­stvo Va­la­ma­ra ku­po­pro­daj­ni ugo­vor je pot­pi­sa­lo s mi­nis­trom dr­žav­ne imo­vi­ne Go- ra­nom Ma­ri­ćem, te­me­ljem od­lu­ke ko­ju je kra­jem svib­nja odo­bri­lo vla­di­no po­vje­rens­tvo za uprav­lja­nje ne­kret­ni­na­ma iz dr­žav­nog por­t­fe­lja.

Pro­da­ja je, ka­ko se saz­na­je iz od­lu­ke Po­vje­rens­tva, pro­ve­de­na iz­rav­no, bez jav­nog na­tje­ča­ja. Iako se taj mo­del pro­da­je zbog tran­s­pa­rent­nos­ti po­s­ljed­njih go­di­na nas­to­ji iz­bje­ga­va­ti, su­de­ći pre­ma od­lu­ci po­vje­rens­tva, raz­log za iz­rav­nu pro­da­ju bi­li su du­go­go­diš­nji ne­ri­je­še­ni imo­vin­sko-prav­ni od­no­si oko ne­kret­ni­ne.

Iz od­lu­ke ne­ma in­for­ma­ci­ja o to­me u kak­vom je sta­nju ne­kret­ni­na i tko je pro­ci­je­nio nje­zi­nu vri­jed­nost. Tek se na­vo­di da je ku­pac pre­uzi­ma u za­te­če­nom sta­nju i da na­kon pre­uzi­ma­nja ku­pac ne­će ima­ti bi­lo kak­va po­tra­ži­va­nja za nak­nad­no ut­vr­đe­ne ma­te­ri­jal­ne ili prav­ne ne­dos­tat­ke.

Iz jav­no dos­tup­nih iz­vo­ra, ne­kret­ni­na je bi­la u vlas­niš­tvu ne­ka­daš­njeg tu­ris­tič­ko­ugos­ti­telj­skog po­du­ze­ća Ra­bac, te ni­je u pos­tup­ku pre­tvor­be druš­tve­nog vlas­niš­tva 1990.tih bi­la pro­ci­je­nje­na i uni­je­ta u te­melj­ni ka­pi­tal tvrt­ke.

Za­to su se na­kon privatizacije Rapca go­di­na­ma vuk­li re­po­vi i vodili postupci rješavanja statusa tog pros­to­ra s ne­ka­daš­njim Hr­vat­skim fon­dom za pri­va­ti­za­ci­ju i nje­go­vim prav­nim sljed­ni­ci­ma.

Ski­nu­te za­bi­ljež­be

Za­bi­ljež­be s ove ne­kret­ni­ne, ka­ko je vid­lji­vo iz zem­ljiš­nih knji­ga, ko­nač­no su ski­nu­te, te će Va­la­mar gru­pa­ci­ja, unu­tar ko­je su ne­ka­daš­nji ho­te­li Ra­bac, ko­nač­no ima­ti odri­je­še­ne ru­ke za dalj­nje inves­ti­ci­je na toj “čes­ti­ci”.

Za grad­nju res­to­ra­na na toj lo­ka­ci­ji rje­še­nja su, ina­če, nad­lež­ne služ­be iz­da­le još u biv­šoj dr­ža­vi, pri­je go­to­vo po­la sto­lje­ća.

NA­KON PRIVATIZACIJE RAPCA GO­DI­NA­MA SU SE VODILI POSTUPCI RJEŠAVANJA STATUSA TOG PROS­TO­RA

J. GALOIĆ/PIXSELL

Va­la­mar je u Ra­bac već ulo­žio po­la mi­li­jar­de ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.