U RH sve­ga 0,5% ener­gi­je pre­ko so­la­ra

Ener­get­ska bu­duć­nost Stru­ka ras­prav­lja­la o mo­der­nim pris­tu­pi­ma rje­ša­va­nju broj­nih pi­ta­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uvri­je­me kad je “so­lar” u Eu­ro­pi pra­vi hit, u na­šoj je zem­lji taj ob­nov­lji­vi iz­vor pot­pu­no blo­ki­ran pa se u nas tek 0,5 po­tre­ba za ener­gi­jom do­bi­va iz tog iz­vo­ra. Ču­lo se to ju­čer na za­gre­bač­koj kon­fe­ren­ci­ji “Ener­get­ska bu­duć­nost Hr­vat­ske”. Po­da­tak je iz­nio Ne­ven Du­ić iz ini­ci­ja­ti­ve Hr­vat­ska ener­get­ska tran­zi­ci­ja sma­tra LNG ter­mi­nal na Kr­ku jed­nim od naj­važ­ni­jih hr­vat­skih ener­get­skih pro­je­ka­ta, no is­ti­če i da su ob­nov­lji­vi iz­vo­ri ener­gi­je je­di­na stra­te­gi­ja ko­joj Hr­vat­ska tre­ba te­ži­ti. Na­po­me­nuo je da se u ra­zvi­je­noj Eu­ro­pi inves­ti­ra uglav­nom u pos­tro­je­nja na vje­tar, sun­ce i plin, dok su pos­tro­je­nja na ug­ljen, nuk­le­ar­nu ener­gi­ju i ma­zut naj­ma­nje priv­lač­na inves­ti­to­ri­ma.“Vje­tar i so­lar do­la­ze ma ko­li­ko mi to ko­či­li. Do 2050. fo­sil­na go­ri­va u pot­pu­nos­ti će bi­ti za­mi­je­nje­na ob­nov­lji­vim iz­vo­ri­ma ener­gi­je”, tvr­di Du­ić. Na­čel­nik Sek­to­ra za ener­ge­ti­ku Mi­nis­tar­stva za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke Do­ma­goj Va­li­džić re­kao je da je na­gla­sak Eu­rop­ske uni­je na ra­zvo­ju ni­sko­ug­ljič­nih eko­no­mi­ja, a EK tre­nut­no vo­di ras­pra­vu o za­jed­nič­kom europ­skom tr­ži­štu elek­trič­ne ener­gi­je i Ured­bi o uprav­lja­nju ener­get­skom uni­jom.

D. Va­li­džić iz Mi­nis­tar­stva za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.