POTROŠNJA U HRVATSKOJ 40% IS­POD PROSJEKA EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Omjer raz­li­ke u po­troš­nji po sta­nov­ni­ku u dr­ža­va­ma EU ve­ći je od je­dan na­pra­ma dva, a u BDP-u po sta­nov­ni­ku go­to­vo je­dan na­pra­ma šest. Pre­ma pr­vim pro­cje­na­ma za 2016., stvar­na po­je­di­nač­na potrošnja po sta­nov­ni­ku iz­ra­že­na u stan­dar­di­ma ku­pov­ne mo­ći u dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma va­ri­ra­la je od 53% do 132% prosjeka EU. Naj­vi­ša ra­zi­na za­bi­lje­že­na je u Luk­sem­bur­gu, 32% iz­nad prosjeka EU, a Nje­mač­ka i Aus­tri­ja bi­le su ot­pri­li­ke 20% iz­nad prosjeka. U Hrvatskoj je stvar­na po­je­di­nač­na potrošnja po sta­nov­ni­ku bi­la ma­lo vi­še od 40% is­pod prosjeka EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.