Igra­ju na odred­be ZTD-a

I sa­mi šu­tje­li, ali... Ma­njin­ski di­oni­ča­ri mis­le da je pra­vo na nji­ho­voj stra­ni

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Kak­vi bi im pri­tom bi­li iz­gle­di, te­ško je jed­noz­nač­no re­ći, ali svo­ju šan­su, či­ni se, po­naj­pri­je vi­de u član­ku 552. Za­ko­na o tr­go­vač­kim druš­tvi­ma. Nji­me se ure­đu­je pri­je­nos imo­vi­ne dru­šta­va, a pri­tom se za pri­je­nos na dru­go­ga u slu­ča­ju da se ra­di o imo­vi­ni vrjed­ni­joj od če­t­vr­ti­ne te­melj­nog ka­pi­ta­la pre­dvi­đa skup­štin­ska su­glas­nost, i to ne obič­ne ve­ći­ne već 3/4 na skup­šti­ni zas­tup­lje­nih gla­so­va.

Spo­me­nu­ti čla­nak ka­že da “za va­lja­nost ugo­vo­ra ko­jim se druš­tvo, osim u slu­ča­ju pri­pa­ja­nja, spa­ja­nja ili po­dje­le, obve­zu­je pre­ni­je­ti na dru­go­ga ci­je­lu svo­ju imo­vi­nu ili imo­vi­nu či­ja je vri­jed­nost ve­ća od če­t­vr­ti­ne iz­no­sa te­melj­nog ka­pi­ta­la, a kad bi u ovom dru­gom slu­ča­ju to zna­či­lo zna­čaj­nu struk­tur­nu pro­mje­nu druš­tva, po­treb­na je su­glas­nost glav­ne skup­šti­ne da­na od­lu­kom do­ne­se­nom na na­čin pro­pi­san u član­ku 301. Za­ko­na (ko­ji im­pli­ci­ra ve­ći­nu od 75 pos­to gla­so­va), ako se is­to­dob­no s ti­me ne mi­je­nja i pred­met pos­lo­va­nja druš­tva”. Uz to, “Sta­tu­tom se mo­že odre­di­ti da je za do­no­še­nje tak­ve od­lu­ke po­treb­na ve­ća ve­ći­na, od­nos­no is­pu­nje­nje do­dat­nih pret­pos­tav­ki”.

Is­ti­na je da se u slu­ča­ju kom­pa­ni­ja kon­cer­na Agro­kor, pa ta­ko i npr. Le­da u ko­je­mu Agro­kor dr­ži 48,1 pos­to ka­pi­ta­la, o pre­uzi­ma­nji­ma jam­s­ta­va za za­du­že­nja Agro­ko­ra ni­je od­lu­či­va­lo na skup­šti­na­ma već je kod njih (pre­ma Sta­tu­tu) od­lu­ke o pre­uzi­ma­nju jam­s­ta­va na pri­jed­log Upra­ve po­t­vr­đi­vao Nad­zor­ni od­bor. Na­rav­no, mno­gi se ču­de ka­ko se u kon- kre­nom slu­ča­ju Le­da i uz tak­vu hi­je­rar­hi­ju od­lu­či­va­nja mo­glo ‘na­ko­ti­ti’ jam­s­ta­va u iz­no­su vi­šes­tru­ko ve­ćem od vri­jed­nos­ti kom­pa­ni­je čak i pri­je str­mo­gla­va pa­da nje­zi­nih di­oni­ca pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci. Ali do­go­di­lo se. Što­vi­še, ni­je poz­na­to da je ne­ki pred­sjed­nik Upra­ve zbog to­ga dao os­tav­ku ili da je me­đu pred­stav­ni­ci­ma ma­njin­skih di­oni­ča­ra u NO bi­lo ot­po­ra tak­vim pri­jed­lo­zi­ma. Ne­ma ni tra­go­va da su na skup­šti­na­ma kom­pa­ni­ja u ve­ćin­skom vla- sniš­tvu Agro­ko­ra ma­njin­ski di­oni­ča­ri pro­pi­ti­va­li ili ne­go­do­va­li, a ka­mo­li ne­što kon­kret­ni­je po­du­zi­ma­li zbog iz­da­va­nja jam­s­ta­va, o če­mu je inves­ti­cij­ska za­jed­ni­ca ured­no bi­la oba­vje­šta­va­na pu­tem pri­op­će­nja na Za­gre­bač­koj bur­zi.

Ni­je se, ba­rem ne glas­no i jav­no, pos­tav­lja­lo ni pi­ta­nje tzv. pro­tu­či­nid­be ili ka­ko su u ne­dav­nom pi­smu apos­tro­fi­ra­li pred­stav­ni­ci fon­do­va “mjer­lji­ve ko­ris­ti” za Le­do od­nos­no Jam­ni­cu u za­mje­nu za da­na jam­s­tva. Iako mno­go to­ga i u po­gle­du jam­s­ta­va go­vo­ri u pri­log to­me da u pri­či o Agro­ko­ru “ne­ma ne­vi­nih”, ma­njin­ski di­oni­ča­ri mis­le da je pra­vo na nji­ho­voj stra­ni. Iz nji­ho­ve per­s­pek­ti­ve, (i) ko­ris­ni­ci jam­s­ta­va (kre­di­to­ri) mo­ra­li su zna­ti da su im ugo­vo­ri s jam­s­tvi­ma iz­da­nim pro­tiv­no za­kon­skoj pro­ce­du­ri ni­štet­na.

S tim u ve­zi, pak, vje­ru­ju da nji­ma na ru­ku ide i čla­nak 501. ZTDa, o od­go­vor­nos­ti vla­da­ju­će­ga druš­tva i nje­go­vih za­kon­skih zas­tup­ni­ka. U nje­mu se ka­že da “po­tak­ne li vla­da­ju­će druš­tvo ovis­no druš­tvo, s ko­jim ne­ma ugo­vor o vo­đe­nju pos­lo­va druš­tva, da po­duz­me prav­ne pos­lo­ve ili rad­nje od­nos­no da pro­pus­ti tak­ve rad­nje na svo­ju šte­tu, a da šte­tu stvar­no ne na­dok­na­di do kra­ja pos­lov­ne go­di­ne niti da­de ovis­no­me druš­tvu prav­ni zah­tjev da mu se šte­ta na­dok­na­di, vla­da­ju­će druš­tvo mo­ra ovis­no­me druš­tvu na­dok­na­di­ti svu šte­tu ko­ja iz to­ga pro­iza­đe”. Ta određ­ba pre­dvi­đa i da “zah­tjev za nak­na­du šte­te mo­gu po­je­di­nač­no pos­ta­vi­ti i di­oni­ča­ri i čla­no­vi druš­tva bez ob­zi­ra na šte­tu ko­ja im je pro­uz­ro­če­na šte­tom po­či­nje­nom druš­tvu”.

Op­će je poz­na­to da je Agro­kor kao vla­da­ju­će druš­tvo imao ključ­nu ulo­gu u vo­đe­nju pos­lo­va ovis­nih dru­šta­va ko­ja su mu u to ime i upla­ći­va­la odre­đe­ni dio pri­ho­da (Kon­zum pri­mje­ri­ce, bli­zu 150 mi­li­ju­na ku­na u 2015.). No, oni ko­ji se da­nas hva­ta­ju za sva­ku cr­ti­cu za­ko­na, re­ći će ka­ko bi ugo­vo­ri o vo­đe­nju pos­lo­va druš­tva mo­ra­li ima­ti tra­ga i u jav­nim re­gis­tri­ma. A njih, ka­žu, u nji­ma ne­ma. Ali prav­nih za­vr­z­la­ma oko Agro­ko­ra ima na­pre­tek.

Ž. LU­KU­NIĆ/PIXSELL

Even­tu­al­ne spo­ro­ve rje­ša­vat će Tr­go­vač­ki sud

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.