Uki­da­nje viz­nog re­ži­ma vje­tar u le­đa pos­lov­nja­ci­ma

Hr­vat­ska i Ukra­ji­na HGK oku­pi­la pred­stav­ni­ke tvrt­ki s dva­ju tr­ži­šta, naj­vi­še po­ten­ci­ja­la u ener­ge­ti­ci, tu­riz­mu i gra­đe­vi­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ener­ge­ti­ka, bro­do­grad­nja, gra­di­telj­stvo, tek­s­til­na i drv­na in­dus­tri­ja, po­ljo­pri­vre­da, tu­ri­zam... sa­mo su ne­ka od po­dru­čja o ko­ji­ma se ju­čer raz­go­va­ra­lo na pos­lov­nim su­sre­ti­ma ukra­jin­skih i hr­vat­skih po­du­zet­ni­ka u HGK, u sklo­pu služ­be­nog po­sje­ta pred­sjed­ni­ka Vla­de Ukra­ji­ne Vo­lo­di­mi­ra Groj­sma­na Hrvatskoj.

S hr­vat­ske stra­ne pred­sta­vi­li su se Vin­di­ja, Po­drav­ka, Ba­del 1862, IGH, Ina, Pa­ška si­ra­na..., ukup­no 42, a s ukra- jin­ske 22 tvrt­ke. Tvrt­ke po­put El­de, na tr­ži­štu od 45 mli­ji­una lju­di već su naš­le ni­šu. S te­ku­ći­na­ma za elek­tron­ske ci­ga­re­te u Ukra­ji­ni su star­ta­li pri­je dvi­je go­di­ne iz­vo­zom u vri­jed­nos­ti 500 eura, a ju­čer je upra­vo kre­nuo ka­mi­on s ro­bom vri­jed­nom 42.000 eura, re­kao je pred­sjed­nik upra­ve El­de Da­rio Ma­re­nić. Is­ti­če ka­ko su B2B fo­ru­mi, uz snaž­ne mar­ke­tin­ške ak­tiv­nos­ti, ključ us­pje­ha. Pri­je dva da­na uki­nut je viz­ni re­žim iz­me­đu EU i Ukra­ji­ne što će, uz Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju, do­pri­ni­je­ti da­le­ko jed­nos­tav­ni­jem pos­lo­va­nju i su­rad­nji s Ukra­jin­ci­ma, uvje­ren je Ma­re­nić.

Ukra­jin­ski pre­mi­jer Vo­lo­di­mir Groj­sman po­zi­tiv­nim je, me­đu os­ta­lim, oci­je­nio ini­ci­ja­ti­vu Tri mo­ra pred­sjed­ni­ce Re­pu­bli­ke Ko­lin­de Gra­barKi­ta­ro­vić, kao i ini­ci­ja­ti­vu grad­nje pli­no­vo­da ko­ji bi spo­jio Hr­vat­sku i Ukra­ji­nu.

Pred­sjed­nik HGK Lu­ka Bu­ri­lo­vić i pred­sjed­nik Tr­go­vin­sko­in­dus­trij­ske ko­mo­re Ukra­ji­ne Ge­na­dij Či­ži­kov su is­tak­nu­li ka­ko dvi­je zem­lje ve­žu pri­ja­telj­ski od­no­si, ka­ko su­rad­nja pos­to­ji i me­đu gos­po­dar­stvi­ma, ali da ima pros­to­ra za ja­ča­nje gos­po­dar­ske su­rad­nje.Bu­ri­lo­vić se na­da da po­bolj­ša­nje su­rad­nje tek do­la­zi.

Či­ži­kov je pak ka­zao ka­ko Ukra­jin­ci že­le oja­ča­ti su­rad­nju na po­dru­čju tu­riz­ma, far­ma­ce­uti­ke, stro­jar­stva, ener­ge­ti­ke, te ka­ko že­le po­moć hr­vat­skih tvrt­ki u iz­la­sku na tre­ća tr­ži­šta.

D.U./PIXSELL

Ukra­jin­ski pre­mi­jer V. Groy­sman

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.