PRIPUZ SE BRANI SA SLO­BO­DE, PLATIO 7,5 MIL. KN JAMČEVINE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Suv­las­nik CIOSa Pe­tar Pripuz u uto­rak je upla­tio 7,5 mi­li­ju­na ku­na jamčevine ka­ko bi se, uz obe­ća­nje da ne­će utje­ca­ti na svje­do­ke, mo­gao bra­ni­ti sa slo­bo­de u is­tra­zi po­kre­nu­toj zbog sum­nje da je os­no­vao kri­mi­nal­nu sku­pi­nu s ko­jom je iz tvrt­ke iz­vu­kao 98 mi­li­ju­na ku­na i pri­tom uta­jio 22 mi­li­ju­na ku­na po­rez. Za raz­li­ku od Pri­pu­za nje­go­vi su­osum­nji­če­ni­ci ni­su us­pje­li pri­ku­pi­ti znat­no ma­nje jamčevine od 300.000 do 500.000 ku­na pa će os­ta­ti u is­traž­nom za­tvo­ru do upla­te i obe­ća­nja da će se na slo­bo­di pri­dr­ža­va­ti mje­ra opre­za. Iako je uhi­će­nje i odre­đi­va­nje is­traž­nog za­tvo­ra 1. lip­nja Pripuz do­če­kao u bol­ni­ci, u po­ne­dje­ljak na­ve­čer ipak je odve­den u Re­me­ti­nec jer je s uput­ni­com za Kli­ni­ku Mag­da­le­na ot­pu­šten iz bol­ni­ce Sve­ti Duh.

PD

Po­t­vr­đe­na i si­gur­nost rob­nih mar­ki hra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.