Vi­še od 20 tvrt­ki u Ki­ni na saj­mu inves­ti­ci­ja

Nin­g­bo Na­ja­vi­li i otvo­re­nje HGK u Šan­ga­ju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na tre­ćem Saj­mu za tr­go­vi­nu i inves­ti­ci­je Ki­ne i 16 ze­ma­lja Sred­nje i Is­toč­ne Eu­ro­pe Ki­na+ 16 u Nin­g­bou, pred­sta­vi­lo se vi­še od 20 hr­vat­skih tvrt­ki i pred­stav­ni­ci HGK, a sa­jam je bio i do­bra naj­a­va otva­ra­nja pred­stav­niš­tva Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re u Šan­ga­ju kra­jem go­di­ne. Na hr­vat­skom štan­du pred­sta­vi­li su se pro­izvo­đa­či al­ko­hol­nih i bez­al­ko­hol­nih pi­ća i na­pi­ta­ka, pre­hram­be­nih pro­izvo­da, tra­di­ci­onal­nih su­ve­ni­ra, na­ki­ta i umjet­ni­na, a po­sje­ti­te­lji su ima­li pri­li­ke doz­na­ti vi­še i o po­nu­di ne­kret­ni­na te o do­da­ci­ma pre­hra­ni za mač­ke, pse i ko­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.