FRANCKU IFS FOOD CERTIFIKAT ZA KVALITETU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U Francku je za­vr­še­no cer­ti­fi­ci­ra­nje u skla­du s me­đu­na­rod­nim IFS Food stan­dar­dom či­me je ta tvrt­ka osi­gu­ra­la IFS certifikat s naj­vi­šom mo­gu­ćom ra­zi­nom us­kla­đe­nos­ti, što jam­či ra­zi­nu kva­li­te­te i si­gur­nos­ti pro­izvo­da pri­vat­nih rob­nih mar­ki. IFS Food je nor­ma uve­de­na 2002. za rob­ne mar­ke tr­go­vač­kih la­na­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.