MSAN s eKu­pi ci­lja na 800 mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta

Ape­ti­ti ras­tu Naj­ve­ća do­ma­ća onli­ne tr­go­vi­ma u pr­vom kvar­ta­lu ras­la 28 pos­to

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

WEB tr­go­vac eKu­pi, ko­jem je la­ni kao naj­ve­ći kon­ku­rent na na­šem tr­ži­štu ‘is­ko­či­la’ Agro­ko­ro­va Abra­ka­da­bra, la­ni je os­tva­rio pri­hod od 188 mi­li­ju­na ku­na

Naj­ve­ća onli­ne tr­go­vi­na u Hrvatskoj že­li u idu­ćih ne­ko­li­ko go­di­na uče­tve­ros­tru­či­ti svoj pri­hod na sto mi­li­ju­na eura. EKu­pi u sas­ta­vu M SAN gru­pa­ci­je, ko­jem je la­ni kao naj­ve­ći kon­ku­rent na na­šem tr­ži­štu “is­ko­či­la” Agro­ko­ro­va Abra­ka­da­bra, la­ni je os­tva­rio pri­hod od 188 mi­li­ju­na ku­na ili 25 mi­li­ju­na eura.

Ire­na Lan­gerBrez­nik, pot­pred­sjed­ni­ca Upra­ve M SAN gru­pe i čla­ni­ca Upra­ve eKu­pi ka­že da su u pr­vom tro­mje­se­čju ove go­di­ne na eKu­pi.hr ima­li rast od 28 pos­to te da u 2017. oče­ku­ju pro­met od 230 mil. ku­na.

“Sve su te broj­ke još ma­le i uvje­re­na sam da kroz ne­ko­li­ko go­di­na mo­že ra­di­ti go­diš­nji pro­met na ra­zi­ni do 800 mi­li­ju­na ku­na”, ka­že. Po­jaš­nja­va da se svi po­da­ci od­no­se na pri­ho­de u Hrvatskoj. Za re­gi­ju fi­nan­ci­je ne kon­so­li­di­ra­ju na ra­zi­ni gru­pe, već u sva­koj zem­lji on pos­lu­je sa­mos­tal­no u okri­lju M SAN gru­pa­ci­je. No, do­da­je da su ma­nji ne­go u Hrvatskoj. Ka­že da s bren­dom eKu­pi dr­že pr­vo mjes­to u onli­ne pro­da­ji u Hrvatskoj, BiH, Cr­noj Go­ri i Ma­ke­do­ni­ji, dok u Sr­bi­ji dr­že dru­go do tre­će mjes­to. Iz sve- ga pri­lo­že­nog eKu­pi je u Hrvatskoj do­seg­nuo tr­žiš­ni pla­fon pa tvrt­ka dalj­nji ra­zvoj vi­di u po­ve­ća­nju ukup­ne onli­ne maloprodaje. Lan­gerBrez­nik za­to is­ti­če da joj kon­ku­ren­ci­ja ni­su dru­ge onli­ne tr­go­vi­ne već one fi­zič­ke. Što­vi­še, na­gla­ša­va da bi že­lje­la vi­dje­ti vi­še onli­ne tr­go­vi­na na do­ma­ćem tr­ži­štu te da čak po­ma­žu dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma ka­ko bi se br­že pri­la­go­di­li EU za­ko­ni hr­vat­skom za­ko­no­dav­s­tvu i ubr­zao ra­zvoj etr­go­vi­ne.

“Hr­vat­sko tr­ži­šte onli­ne tr­go­vi­ne je jako ne­ra­zvi­je­no i za­to mi ni­je ključ­na kon­ku­ren­ci­ja na we­bu, već gle­dam da net­ko tko bi ku­pio te­le­vi- zor u fi­zič­koj tr­go­vi­ni to uči­ni onli­ne, na eKu­pi”, ka­že Lan­gerBrez­nik.

Na­vo­di da se u Hrvatskoj naj­vi­še 1% maloprodaje ra­di we­bom, a in­for­ma­ci­je da je ri­ječ i do 4% sma­tra ne­toč­nim. “Naša interna istraživanja po­ka­zu­ju da je u Hrvatskoj je­dan pos­to maloprodaje onli­ne i do­dat­na dva pos­to ko­ja se ra­de onli­ne su pro­da­ja karata i kladionice. Jako zaostajemo za regijom”, tvr­di. Pre­ma po­da­ci­ma M SANa, tr­ži­šte onli­ne maloprodaje u Hrvatskoj vri­je­di 130 mi­li­ju­na eura i či­ni je­dan pos­to ukup­ne maloprodaje. U Ma­đar­skoj je ono 1,12 mi­li­jar­di eura i či­ni 2,7 pos­to ta­moš­njeg ma­lo­pro­daj­nog tr­ži­šta, a u Aus­tri­ji 7,5 mi­li­jar­di eura i 5,7 pos­to ma­lo­pro­daj­nog tr­ži­šta.

“Glav­ni raz­log su pre­ma­la ula­ga­nja u onli­ne u Hrvatskoj”, za­klju­ču­je Lan­gerBrez­nik

NAŠA INTERNA ISTRAŽIVANJA PO­KA­ZU­JU DA JE U HRVATSKOJ 1% MALOPRODAJE ONLI­NE I JOŠ 2% SU PRO­DA­JA KARATA I KLADIONICE. JAKO ZAOSTAJEMO ZA REGIJOM, KA­ŽU IZ MSANA

FOTOLIA

Hr­vat­sko tr­ži­šte onli­ne tr­go­vi­ne je jako ne­ra­zvi­je­no, ka­že Ire­na Lan­ger-Brez­nik, pot­pred­sjed­ni­ca Upra­ve M SAN gru­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.