Sti­žu eks­per­ti vo­de­ćih bren­do­va

Pr­vi Ho­tel Ope­ra­ti­ons We­ekend

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Or­ga­ni­za­to­ri

inves­ti­tor­ske kon­fe­ren­ci­je Adria Ho­tel Fo­rum po­kre­ću Fes­ti­val ho­tel­skih ope­ra­ci­ja HOW (Ho­tel Ope­ra­ti­ons We­ekend), a pr­vo iz­da­nje odr­žat će se u Ho­te­lu Ia­de­ra u Za­dru u ruj­nu. Kon­fe­ren­ci­ja je za­miš­lje­na kao okup­lja­nje di­rek­to­ra ho­te­la, vo­di­te­lja ope­ra­ci­ja i vo­di­te­lja ho­tel­skih odje­la, ka­ko bi se na jed­nom mjes­tu raz­go­va­ra­lo i pred­sta­vi­lo naj­no­vi­je glo­bal­ne tren­do­ve u ho­tel­skim ope­ra­ci­ja­ma, ka­že nam or­ga­ni­za­to­ri­ca Ma­ri­na Fra­no­lić.

“Ide­ju o ovak­vom fes­ti­va­lu ima­mo već par go­di­na i sad smo je re­ali­zi­ra­li na­kon pro­ve­de­ne an­ke­te me­đu ho­te­li­je­ri­ma u Hrvatskoj i re­gi­ji, ko­ji su po­ka­za­li ve­lik in­te­res. Uz po­moć sa­mih ho­te­li­je­ra sas­ta­vi­li smo i pro­gram, a pro­jekt po­du­pi­re i Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra te lo­kal­ne tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce. Ide­ja je da se fe­si­tval sva­ke go­di­ne odr­ža­va u dru­gom mjes­tu i da ima hu­ma­ni­tar­ni ka­rak­ter”, po­jaš­nja­va Fra­no­lić te naj­av­lju­je 50tak pa­ne­lis­ta, od če­ga oko 30 pos­to me­đu­na­rod­nih, uklju­ču­ju­ći vo­de­će svjet­ske ho­tel­ske bren­do­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.