Uz clo­ud je ured gdje i vi, uvi­jek dos­tu­pan i si­gu­ran

Po­laz­ni­ci uči­li o pos­lo­va­nju u ‘obla­ci­ma’ i važ­nos­ti ne­ver­bal­nog pre­no­še­nja po­ru­ka

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

UNA­TOČ NAPRETKU TEH­NO­LO­GI­JE, KOMUNIKACIJA JE JOŠ UVI­JEK PRO­BLEM, JER OVISI O LJUDIMA I NJIHOVIM MO­TI­VI­MA, KA­ŽE I. ZVRKO

Na­kon pa­nel di­sku­si­je odr­ža­ne su dvi­je edu­ka­ci­je za ma­le i sred­nje po­du­zet­ni­ke i obrt­ni­ke “Ured u obla­ku” ko­ju je odr­žao Kre­ši­mir Ju­sup, sa­vjet­nik za pro­da­ju pos­lov­nim ko­ris­ni­ci­ma iz HTa, te tro­sat­na ra­di­oni­ca “Ne­ver­bal­na komunikacija u pos­lo­va­nju”, pod vod­stvom Iva­ne Zvrko, di­rek­to­ri­ce tvrt­ke ADIZ ko­ja se ba­vi pos­lov­nom edu­ka­ci­jom.

Kre­ši­mir Ju­sup po­laz­ni­ci­ma edu­ka­ci­je po­jas­nio je clo­ud teh­no­lo­gi­ju te is­tak­nuo ko­je su os­nov­ne pred­nos­ti us­lu­ge u “obla­ku”. Ka­ko tvr­di Ju­sup, mno­gi ni­su svjes­ni ka­ko im clo­ud mo­že po­jed­nos­ta­vi­ti pos­lo­va­nje. Na­po­mi­nje ka­ko uz clo­ud us­lu­ge stva­ri i rad­nje ko­je se ina­če na dnev­noj ba­zi ko­ris­te u pos­lu, po­put gma­ila ili in­ter­net­skog ban­kar­stva, pos­ta­ju lak­še i br­že te se za­hva­lju­ju­ći to­me ko­ris­nik mo­že po­sve­ti­ti svo­jim pos­lov­nim iz­a­zo­vi­ma. Ju­sup objaš­nja­va da ve­lik broj po­ten­ci­jal­nih ko­ris­ni­ka mis­li da clo­ud ni­je do­volj­no si­gu­ran za pos­lo­va­nje te ih uvje­ra­va da se nji­me po­sao mo­že una­pri­je­di­ti.

“Da­nas ne mo­ra­te bi­ti ve­za­ni uz ured ka­ko bis­te obav­lja­li svoj po­sao, jer je uz ko­ri­šte­nje clo­ud us­lu­ge na jef­ti­ni­ji, dos­tup­ni­ji i si­gur­ni­ji na­čin, ured ta­mo gdje ste vi”, po­ru­ču­je struč­njak iz HTa.

Ri­je­či­ma se pre­no­si sa­mo 7 pos­to po­ru­ke, a 90 pos­to po­ru­ke pre­no­si se zna­ko­vi­ma, iz­ra­zi­ma li­ca i oči­ju, to­nom gla­sa i slič­no, opi­sa­la je, pak Iva­na Zov­ko, važ­nost ne­ver­bal­ne ko­mu­ni­ka­ci­je. Ona se, do­da­je, te­ško mo­že na­uči­ti i svjes­no kon­tro­li­ra­ti, ali nam za­to poz­na­va­nje ne­ver­bal­nih zna­ko­va mo­že po­mo­ći da sma­nji­mo nes­po­ra­zu­me u ko­mu­ni­ka­ci­ji i po­bolj­ša­mo ra­zu­mi­je­va­nje po­ru­ka ko­je ša­lje­mo.

“Svr­ha ne­ver­bal­ne ko­mu­ni­ka­ci­je iz­ra­ža­va­nje je osje­ća­ja ili sta­va, pot­krep­lji­va­nje ver­bal­nih po­ru­ka, re­gu­la­ci­ja ver­bal­ne ko­mu­ni­ka­ci­je te us­kla­đe­nost ver­bal­ne s ne­ver­bal­nom ko­mu­ni­ka­ci­jom”, po­jas­ni­la je Zvrko i na­ve­la če­ti­ri ti­pa po­na­ša­nja, aser­tiv­nu i pa­siv­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju te agre­siv­nu i pa­siv­no­agre­siv­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju.

“Una­toč napretku u in­for­ma­cij­skoj teh­no­lo­gi­ji, komunikacija je još uvi­jek pro­blem, jer ovisi o ljudima, njihovim mo­ti­vi­ma i si­tu­aci­ji u ko­joj se na­la­ze, a ne o teh­no­lo­gi­ji”, ka­že I. Zvrko. Po­laz­ni­ci edu­ka­ci­je na­uči­li su i da je važ­no ak­tiv­no slu­ša­nje u pos­lov­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji, ko­je su teh­ni­ke ak­tiv­nog slu­ša­nja te ka­ko i ka­da ih pri­mi­je­ni­ti.

VJERAN ŽGANEC ROGULJA/PIXSELL

Kre­ši­mir Ju­sup iz HT-a

Iva­na Zvrko, di­rek­to­ri­ca tvrt­ke ADIZ za pos­lov­nu edu­ka­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.