Mi­odrag Kos­tić po­či­nje gra­di­ti tre­ći vje­tro­park

Sna­ga vje­tra U Sr­bi­ji se ubr­za­va do­bi­va­nje elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra, pri če­mu se naj­vi­še ula­ga­ča opre­dje­lju­je za po­di­za­nje vje­tro­elek­tra­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Iz vje­tro­par­ko­va se do­bi­va 17 me­ga­va­ta elek­trič­ne ener­gi­je, a u raz­li­či­tim fa­za­ma re­ali­za­ci­je pro­je­ka­ta još su 483 me­ga­va­ta

Na­kon otva­ra­nja pr­va dva vje­tro­par­ka u Sr­bi­ji, kom­pa­ni­ja MK Fin­tel Wind naj­a­vi­la je da će u sri­je­du 14. lip­nja, po­če­ti iz­grad­nju tre­ćeg, na­zva­nog Ko­ša­va, u Iz­bi- štu kod Vr­š­ca. To će bi­ti naj­ve­ća in- ves­ti­ci­ja u ob­nov­lji­ve iz­vo­ra ener­gi­je (OIE) u Sr­bi­ji.

Od 2010. go­di­ne, ka­da je pr­vi put u Sr­bi­ji us­pos­tav­ljen prav­ni ok­vir s po­ti­caj­nim mje­ra­ma, do svib­nja ove go­di­ne, iz­gra­đe­ni su no­vi objek­ti za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ukup­ne ins­ta­li­ra­ne sna­ge od oko 90 me­ga­va­ta. Me­đu nji­ma je 68 ma­lih hi­dro­elek­tra­na ukup­ne ins­ta­li­ra­ne sna­ge oko 44,421 me­ga­va­ta i 6 ma­lih hi­dro­elek­tra­na ins­ta­li­sa­ne sna­ge 4,375 me­ga­va­ta ko­je ima­ju sta­tus pri­vre­me­no pov­la­šte­nog pro­izvo­đa­ča ener­gi­je, za­tim 106 so­lar­nih elek­tra­na sna­ge 8,786 me­ga­va­ta; 3 vje­tro­elek­tra­ne sna­ge 17 me­ga­va­ta i 6 vje­tro­elek­tra­na ko­je su stek­le sta­tus pri­vre­me­no pov­la­šte­nog pro­izvo­đa- ča ukup­ne sna­ge 482,86 me­ga­va­ta.

Čis­ta ener­gi­ja u pro­me­tu

Iz­gra­đe­no je i 9 elek­tra­na na bi­oplin ukup­ne sna­ge oko 10,332 me­ga­va­ta, dvi­je tak­ve elek­tra­ne stek­le su sta­tus pri­vre­me­no pov­la­šte­nog pro­izvo­đa­ča ukup­ne sna­ge 2,635 me­ga­va­ta. Ins­ta­li­ra­no je i 9 ko­ge­ne­kar­ski

ra­cij­skih pos­tro­je­nja ukup­ne ins­ta­li­ra­ne sna­ge oko 10,948 me­ga­va­ta.

Sr­bi­ja od ukup­no ras­po­lo­ži­vog teh­nič­kog po­ten­ci­ja­la ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je već ko­ris­ti 35%.

Mi­nis­tar ener­ge­ti­ke Alek­san­dar An­tić vje­ru­je da ne­će do­ći u pi­ta­nje is­pu­nja­va­nje obve­ze da do 2020. go­di­ne Sr­bi­ja do­seg­ne udjel od 27% ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je u ukup­noj po­troš­nji ener­gi­je, jer je tre­nut­no iz­me­đu 23 i 24%

“Ima­mo sa­da 17 me­ga­va­ta iz vje­tro­par­ko­va, a u raz­li­či­tim fa­za­ma re­ali­za­ci­je pro­je­ka­ta ima­mo još 483 me­ga­va­ta. Ob­nov­lji­va ener­gi­ja, ener­get­ska učin­ko­vi­tost, ko­ri­šte­nje čis­te ener­gi­je i u pro­me­tu na­ši su pri­ori­te­ti”, ka­že An­tić.

Lju­bin­ko Sa­vić, za­mje­nik taj­ni­ka Udru­že­nje za ener­ge­ti­ku i ener­get­sko ru­dar­stvo Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je, ka­že za eKa­pi­ju da će se pos­tav­lje­ni na­ci­onal­ni ci­lje­vi za iz­grad­nju no­vih ka­pa­ci­te­ta iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra pri­je sve­ga re­ali­zi­ra­ti pu­tem vje­tro­elek­tra­na.

Do­ma­će bi­ogo­ri­vo

“Ka­da go­vo­ri­mo o so­lar­nim elek­tra­na­ma, mje­re po­ti­ca­ja dr­ža­va pro­pi­su­je sa­mo za pr­vih 10 me­ga­va­ta.

Kvo­ta je već po­pu­nje­na i ni­je za oče­ki­va­ti da će bi­ti po­ve­ća­nja kvo­te do kra­ja 2018. go­di­ne, do­kad va­ži Ured­ba o po­ti­caj­nim mje­ra­ma za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra i iz vi­so­ko učin­ko­vi­te kom­bi­ni­ra­ne pro­izvod­nje elek­trič­ne i to­plot­ne ener­gi­je”, objaš­nja­va Sa­vić.

“Ka­da go­vo­ri­mo o OIEu u pro­me­tu, po­treb­no je što ak­tiv­ni­je ra­di­ti na stva­ra­nju uvje­ta ka­ko bi se za­pos­li­li do­ma­ći re­sur­si za pro­izvod­nju bi­ogo­ri­va, ali i za nji­ho­vo stav­lja­nje na tr­ži­šte.

Ti­me bi se po­ve­ća­lo k ori­šte­nje u pro­me­tu, an­ga­ži­ra­li bi se do­ma­ći re­sur­si i ubr­zao ru­ral­ni ra­zvoj. Za dos­ti­za­nje ci­lja od naj­ma­nje 10% OIE u bru­to fi­nal­noj po­troš­nji ener­gi­je Sr­bi­je u pro­me­tu po­treb­no je raz­miš­lja­ti i o sti­mu­li­ra­nju ko­ri­šte­nja elek­trič­nih vo­zi­la”, na­vo­di Sa­vić.

Pre­ma nje­go­vom miš­lje­nju, naj­ve­ća pre­pre­ka za ve­ća ula­ga­nja u ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je je ne­dos­ta­tak po­čet­nog ka­pi­ta­la, ko­ji ula­ga­či­ma one­mo­gu­ća­va da po­kri­ju po­čet­ne tro­ško­ve ula­ga­nja. Ve­li­ki pro­blem su i ne­ri­je­še­ni imo­vin­sko­prav­ni od­no­si na lo­ka­ci­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.