Za Voj­vo­đan­sku ban­ku sti­gle tri po­nu­de

Kup­ci Za pre­uzi­ma­nje od grč­kih vlas­ni­ka za­in­te­re­si­ra­ne su dvi­je do­ma­će i jed­na ino­zem­na ban­ka

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ove go­di­ne pet ba­na­ka u Sr­bi­ji je pro­da­no ili je nji­ho­vo pre­uzi­ma­nje u to­ku, a usko­ro će vlas­ni­ka pro­mi­je­ni­ti i Voj­vo­đan­ska ban­ka ko­ja je u 100-pos­tot­nom vlas­niš­tvu Grč­ke na­ci­onal­ne ban­ke.

Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma Bli­ca, za Voj­vo­đan­sku su za­in­te­re­si­ra­ne tri ban­ke, od ko­jih su dvi­je do­ma­će i u vlas­niš­tvu poz­na­tih po­du­zet­ni­ka, dok je tre­ćoj ban­ci sre­diš­nji­ca u jed­noj od su­sjed­nih ze­ma­lja.

“Na­kon Al­fa ban­ke, ovo je dru­ga od ukup­no če­ti­ri grč­ke ban­ke u Sr­bi­ji ko­ja je na pro­da­ju. Služ­be­na pro­ce­du­ra još ni­je po­če­la i ci­je­li pro­ces će du­go tra­ja­ti. Ipak, pro­da­ja Voj­vo­đan­ske ban­ke je iz­vjes­na, a već pos­to­ji ve­li­ko za­ni­ma­nje za nju”, na­vo­di iz­vor Bli­ca iz jed­ne od vo­de­ćih ba­na­ka na sr­p­skom tr­ži­štu.

“Jed­na od dvi­je do­ma­će ban­ke već je da­la fi­nan­cij­sku po­nu­du, ali je od­mah za njom to ura­di­la i jed­na stra­na ban­ka, ko­joj je oči­to vr­lo sta­lo da pre­uz­me Voj­vo­đan­sku ban­ku jer je nje­na po­nu­da da­le­ko bo­lja”, ot­kri­va Bli­cov iz­vor. Ova go­di­na je vr­lo bur­na za ban- sek­tor u Sr­bi­ji. Ku­po­pro­da­ja ba­na­ka po­če­la je kra­jem proš­le, da bi bi­la nas­tav­lje­na u pr­voj po­lo­vi­ni ove go­di­ne. AIK ban­ka Mi­odra­ga Kos­ti­ća ku­pi­la je grč­ku Al­fa ban­ku. Ugo­vor je pot­pi­san kra­jem pro­sin­ca, a pre­uzi­ma­nje je za­vr­še­no ne­dav­no. AIK ban­ka je ti­me uš­la me­đu naj­ve­će ban­kar­ske gru­pe u Sr­bi­ji i za­uze­la če­t­vr­to mjes­to na tr­ži­štu.

Di­rek­t­na ban­ka je u si­ječ­nju ku­pi­la 100 pos­to vlas­niš­tva Fin­do­mes­tic ban­ke ko­ja je dio glo­bal­nog ban­kar­skog sis­te­ma BNP Pa­ri­bas. Ta­ko­đer, ru­ski vlas­ni­ci VTB ban­ke pro­da­ju svo­je pos­lo­va­nje u Sr­bi­ji, a raz­go­vo­ri iz­me­đu pred­stav­ni­ka VTB ban­ke u Ru­si­ji i po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca tre­ba­ju za­vr­ši­ti slje­de­ćih mje­se­ci.

PD

Voj­vo­đan­ska ban­ka bit će šes­ta pro­da­na ove go­di­ne u Sr­bi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.