UROD PODBACIO, STIŽE NESTAŠICA MALINA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ka­da se po­gle­da­ju re­zul­ta­ti tri vo­de­ća svjet­ska pro­izvo­đa­ča malina, me­đu ko­ji­ma je i Sr­bi­ja, prog­no­za je da će pro­izvod­nja bbi­ti sma­nje­na za oko 440% u od­no­su na ra­ra­ni­je go­di­ne. Pre­ma iz­i­zve­šta­ju s upra­vo zza­vr­še­nog kon­gre­sa SS­vjet­ske or­ga­ni­za­ci­je je­or­ga­ni­za­ci­je ma­li­na­ra (IRO) nnes­ta­ši­ca malina, ooko či­je ci­je­ne se u Sr­bi­ji lo­me kop­lja, je pot­pu­no iz­vjes­na. Ame­ri­kan­ciA se­zo­nu po­či­nju sa 20% ma­njom pro­izvod­njom, dok su u Polj­skoj ljet­nje sor­te pod­ba­ci­le za 50% u od­no­su na 2016., a slič­no je i u Sr­bi­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.