ULAGAČI POLAŽU NADE U NOVOG ŠEFA GE-A

Smje­na na vr­hu Ge­ne­ral Elec­tric re­kons­tru­ira vod­stvo

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TOMISLAV PILI

Na­kon 16 go­di­na od­la­zi Jeff Im­melt ko­jem di­oni­ča­ri ni­su bi­li odveć sklo­ni una­toč re­for­mi kon­glo­me­ra­ta

Pr­vi ko­rak u ra­di­kal­noj pro­mje­ni upra­ve Ge­ne­ral Electrica (GE) za­po­čeo je ovo­ga tjed­na na­kon 16 go­di­na od­la­zi pr­vi čo­vjek Jeff Im­melt (61) ko­jem di­oni­ča­ri baš i ni­su bi­li sklo­ni. Ame­rič­ki in­dus­trij­ski kon­glo­me­rat u po­ne­dje­ljak je obja­vio da će glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor Jeff Im­melt pre­da­ti pa­li­cu 55go­diš­njem Joh­nu Flan­neryu, sa­daš­njem di­rek­to­ru po­druž­ni­ce GE He- al­t­h­ca­re. Jeff Im­melt os­tat će pred­sjed­nik kom­pa­ni­je do od­la­ska u mi­ro­vi­nu 31. pro­sin­ca.

Pra­va oso­ba

John Flan­nery pre­uzet će duž­nost glav­nog iz­vr­š­nog di­rek­to­ra 1. ko­lo­vo­za, a po­zi­ci­ju pred­sjed­ni­ka 1. si­ječ­nja 2018. go­di­ne. Čel­nik na od­la­sku iz­ja­vio je ka­ko je Flan­nery pra­va oso­ba za vo­đe­nje GEa u ovom tre­nut­ku. “Imat će po­vje­re­nje inves­ti­to­ra, na­ših kli­je­na­ta i za­pos­le­ni­ka”, iz­ja­vio je u pri­op­će­nju Jeff Im­melt do­dav­ši ka­ko na­pu­šta snaž­ni­ji GE ne­go što je bio ka­da je pre­uzeo kor­mi­lo. No, on se po­vje­re­njem inves­ti­to­ra baš i ni­je mo­gao po­hva­li­ti.

Im­melt je pos­tao glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor u ruj­nu 2001. go­di­ne nas­li­je­div­ši Jac­ka Wel­c­ha ko­ji je na toj po­zi­ci­ji pro­veo dva de­set­lje­ća. Im­melt je fo­kus kom­pa­ni­je pre­ba­cio sa fi­nan­ci­ra­nja na pro­izvod­nju, ko­ri­jen GE-ova pos­to­ja­nja. Vo­dio je kom­pa­ni­ju kroz pres­la­gi­va­nje por­t­fe­lja, fi­nan­cij­sku kri­zu te us­pon i pad ci­je­na naf­te. U vri­je­me nje­go­va pret­hod­ni­ka kom­pa­ni­ja je tre­ći­nu pri­ho­da os­tva­ri­va­la iz­van SAD-a. Sa­da 60 pos­to za­ra­đu­je iz­van Ame­ri­ke. Di­oni­ča­ri, me­đu­tim, ni­su bi­li odveć sret­ni Im­mel­to­vim vo­đe­njem kom­pa­ni­je što se odra­ža­va­lo na kre­ta­nje ci­je­ne di­oni­ce.

Tijekom nje­go­va mandata vri­jed­nost GE-ove di­oni­ce pa­la je za tre­ći­nu dok je istovremeno burzovni indeks S&P

TIJEKOM MANDATA JEFFA IMMELTA VRI­JED­NOST DI­ONI­CA GE­NE­RAL ELECTRICA

PA­LA JE 30 POS­TO DOK JE BURZOVNI INDEKS S&P 500 ISTOVREMENO SKOČIO 124 POS­TO

500 skočio 124 pos­to. Ru­ku na sr­ce, dio raz­lo­ga ta­ko lo­šeg re­zul­ta­ta di­oni­ce le­ži u nje­zi­noj pre­ci­je­nje­nos­ti tijekom Wel­c­ho­vog mandata. Ipak, ne tre­ba ču­di­ti što je GE na bur­zi u po­ne­dje­ljak skočio tri pos­to na­kon obja­ve pro­mje­ne na vr­hu, a fi­nan­ci­ja­ši od Flan­nerya oče­ku­ju “pri­lič­no dra­ma­tič­ne pro­mje­ne”, ka­ko je za CNBC is­tak­nuo ana­li­ti­čar Bar­claysa Scott Da­vis. Me­đu­tim, pi­ta­nje je mo­že li John Flan­nery te pro­mje­ne i spro­ves­ti.

'Jak' u broj­ka­ma

No­vi šef kom­pa­ni­je za­pos­lio se u GEu pri­je tri de­set­lje­ća, a ve­lik dio ka­ri­je­re pro­veo je u fi­nan­cij­skoj po­druž­ni­ci GE Ca­pi­tal ko­ju je upra­vo Jeff Im­melt pro­dao pri­je dvi­je go­di­ne u sklo­pu po­vrat­ka kon­glo­me­ra­ta in­dus­trij­skim ko­ri­je­ni­ma. Na če­lo GE He­al­t­h­ca­rea ime­no­van je pri­je tri go­di­ne. Na­kon ime­no­va­nja na­vod­no mu je Im­melt dao sa­mo jednu za­po­vi­jed po­ve­ća­ti or­gan­ski rast te po­druž­ni­ce. Flan­nery je u to­me do­brim di­je­lom i us­pio os­tva­riv­ši rast od pet pos­to te uve­ćav­ši mar­žu za je­dan pos­to.

Ana­li­ti­ča­ri is­ti­ču ka­ko je Flan­nery “jak” u fi­nan­cij­skom di­je­lu pos­lo­va­nja, ali ne­ki do­da­ju ka­ko mu ipak ne­dos­ta­je oz­bilj­ni­jeg ope­ra­tiv­nog is­kus­tva za vo­đe­nje kom­pa­ni­je po­put GEa s vi­še od 330.000 za­pos­le­nih. No, no­vi šef ne­ma baš pu­no vre­me­na za uče­nje ka­ko se vo­di kon­glo­me­rat. Ro­bert McCar­t­hy, ana­li­ti­čar Sti­fe­la, pri­mje­ću­je za Fi­nan­ci­al Ti­mes da je Flan­nery 10 go­di­na sta­ri­ji od Immelta i Wel­c­ha ka­da su oni pos­ta­li glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­to­ri kom­pa­ni­je. To bi mo­glo re­zul­ti­ra­ti znat­no kra­ćim Flan­neryje­vim man­da­tom.

RE­UTERS

John Flan­nery za­pos­lio se u GE-u pri­je 30 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.