U Sr­bi­ji osi­gu­ra­no 15% obra­di­vih po­vr­ši­na, u svi­je­tu 80%

Za­šti­ta Naj­vi­še se osi­gu­ra­va vo­ćar­ska i po­vr­tlar­ska pro­izvod­nja, ci­je­na osi­gu­ra­nja uz su­bven­ci­je iz­no­si 1,2% vri­jed­nos­ti uro­da

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

USr­bi­ji se osi­gu­ra­va naj­vi­še 15 pos­to obra­di­vih po­vr­ši­na, a naj­ma­nje se, ka­ko ka­žu u osi­gu­ra­va­ju­ćim ku­ća­ma, osi­gu­ra­va­ju nji­ve s ra­tar­skim kul­tu­ra­ma, dok su vo­ćar­ski i po­vr­tlar­ski na­sa­di ne­što bo­lje za­šti­će­ni po­li­ca­ma, dok naj­vi­še svo­ju imo­vi­nu osi­gu­ra­va­ju sto­ča­ri.

“Ni­sam do­sad osi­gu­ra­vao svo­je usje­ve, ali ka­ko stva­ri sto­je mo­rat ću po­če­ti jer su su­še sve češ­će, a ima i dos­ta tu­če. Ras­pi­ti­vao sam se, i ču­jem da ima dos­ta do­brih pa­ke­ta, ko­ji iz­me­đu os­ta­log i po­dra­zu­mi­je­va­ju za­šti­tu od pa­da ci­je­ne, što bi na­ma ra­ta­ri­ma po­seb­no do­bro doš­lo”, ka­že Mir­ko Jo­va­nov, ra­tar iz Pa­či­ra, ko­ji uz pše­ni­cu na svo­jih 40 hek­ta­ra ora­ni­ca naj­vi­še uz­ga­ja so­ju i sun­co­kret. Vo­ćar Mi­le Je­lić iz Slan­ka­me­na, ka­že da on svo­ja tri hek­ta­ra pod ja­bu­ka­ma i bre­sk­va­ma re­do­vi­to osi­gu­ra­va.

“Ni­je to baš ono što sam že­lio, već sam uzeo kre­dit ko­ji je po­dra­zu­mi­je­vao i osi­gu­ra­nje na­sa­da. Kas­ni­je sam s tim nas­ta­vio, ta­ko da sa­da re­dov­no upla­ću­jem. Sre­ćom, ni­sam do­sad imao pri­li­ke is­ko­ris­ti­ti pred­nos­ti osi­gu­ra­nja. Šte­te još uvi­jek ni­sam imao”, ka­že Je­lić.

Ne­ma­nja Be­ljan­ski, di­rek­tor Sek­to­ra za osi­gu­ra­nje po­ljo­pri­vre­de u Ge­ne­ra­li osi­gu­ra­nju Sr­bi­ja, objaš­nja­va ka­ko kul­tu­ra osi­gu­ra­nja u Sr­bi­ji još uvi­jek ni­je na ra­zi­ni ra­zvi­je­nih ze­ma­lja.

“Po­štu­ju­ći tr­ži­šte Ge­ne­ra­li osi­gu­ra­nje je uve­lo ino­va­ti­van pris­tup i u sto­čar­tvu. Po­nu­di­li smo pre­mi­um osi­gu­ra­nje. Ri­ječ je o osi­gu­ra­nje od svih ri­zi­ka.

Je­di­ni smo za­sad u po­dru­čju zem­ljo­rad­nje ko­ji nu­de osi­gu­ra­nje od su­še, a ta­ko­đer i osi­gu­ra­nje od pa­da ci­je­ne, od­nos­no sma­nje­nja do­bi­ti”, objaš­nja­va Be­ljan­ski. “U Sr­bi­ji se tre­nut­no osi­gu­ra­va naj­vi­še 15 pos­to obra­di­vih po­vr­ši­na, a u svi­je­tu je taj pos­to­tak 50, pa i 80 pos­to. Pris­tup bi se tre­bao mi­je­nja­ti, jer osi­gu­ra­nje u agra­ru ima dobru pot­po­ru dr­žav­nih or­ga­na. Ovis­no o vrsti, subvencionira se i do 45 pos­to, ta­ko da su troškovi po­ljo­pri­vred­ni­ka, ka­da se zna ko­li­ke šte­te mo­gu bi­ti ako ne osi­gu­ra­ju usje­ve, vr­lo ma­li”, ka­že Be­ljan­ski.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, naj­vi­še se osi­gu­ra­va naj­skup­lje i naj­o­set­lji­vi­je na­sa­de, pri­je sve­ga vo­ćar­ske i po­vr­tlar­ske. Kod ra­ta­ra, osi­gu­ra­nje naj­vi­še ko­ris­te ve­li­ki sus­ta­vi. Ci­je­na osi­gu­ra­nja je oko dva pos­to od ukup­ne vri­jed­nos­ti pro­izvod­nje, ali uz 40 pos­to su­bven­ci­ja stvar­ni tro­šak je tek 1,2 pos­to uro­da.

OSI­GU­RA­NJE U POLJOPRIVREDI U SR­BI­JI IMA DOBRU POT­PO­RU DR­ŽA­VE, OVIS­NO O VRSTI SUBVENCIONIRA SE I DO 45 POS­TO, TA­KO DA SU TROŠKOVI PRO­IZVO­ĐA­ČA VR­LO MA­LI

D. ŠPEHAR/PIXSELL

Ja­bu­ke se naj­češ­će osi­gu­ra­va­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.