U Sa­ra­je­vu usko­ro pr­vi Tes­lin pu­njač

Elek­trič­na vo­zi­la

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ame­rič­ka auto­mo­bil­ska kom­pa­ni­ja Tes­la pla­ni­ra otvo­ri­ti pr­vi Su­per pu­njač (Su­per­c­har­ger) za pu­nje­nje elek­trič­nih vo­zi­la u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, jav­lja In­di­ka­tor.ba. Na svo­joj in­te­rak­tiv­noj ma­pi, kao des­ti­na­ci­ja za pu­njač na­ve­de­no je Sa­ra­je­vo, uz na­po­me­nu da je otva­ra­nje usko­ro.

Kom­pa­ni­ja Tes­la je ne­dav­no na svo­joj in­te­re­net­skoj stra­ni­ci obja­vi­la pla­no­ve o pr­vim Su­per pu­nja­či­ma za pu­nje­nje elek­trič­nih vo­zi­la u šest ze­ma­lja ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe do kra­ja go­di­ne.

Po tri na­plat­ne pos­ta­je bit će iz­gra­đe­ne u Ru­munj­skoj i Sr­bi­ji, te po jed­na u Bu­gar­skoj, Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, Ma­ke­do­ni­ji i Mol­da­vi­ji. Tes­la ta­ko­đer po­ve­ća­va broj na­plat­nih pos­ta­ja u Hrvatskoj na šest.

Su­per­c­har­ge­ri su pri­ključ­ci ko­ji pu­ne Tes­li­na vo­zi­la ne­ko­li­ko pu­ta br­že ne­go dru­ge vr­ste na­plat­nih pos­ta­ja za elek­trič­na vo­zi­la. Od pred­stav­lja­nja pu­nja­ča 2012., Tes­la je iz­gra­dio vi­še od 5400 Su­per pu­nja­ča s ci­ljem omo­gu­ća­va­nja pu­to­va­nja na du­ge uda­lje­nos­ti.

Tvrt­ka na­mje­ra­va udvos­tru­či­ti nji­hov broj na glo­bal­noj ra­zi­ni na vi­še od 10.000. Ta­ko­đer, že­li pro­ši­ri­ti svo­ju mre­žu odre­di­šta za pu­nje­nje, gdje ins­ta­li­ra pu­nja­če u part­ner­stvu s ho­te­li­ma, res­to­ra­ni­ma i ga­ra­ža­ma, sa 9000 na 15.000 pri­klju­ča­ka.

PD

Pr­vi Su­per pu­njač bit će u Sa­ra­je­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.