Slo­ven­ski ener­get­ski pla­no­vi

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Bez no­vih vje­tro­elek­tra­na još se­dam go­di­na

Pre­ma pla­no­vi­ma slo­ven­skog Mi­nis­tar­stva in­fras­truk­tu­re ta će dr­ža­va u slje­de­ćih de­set go­di­na po­di­ći udjel ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je za sa­mo dva pos­to. Čak i naj­am­bi­ci­oz­ni­ji sce­na­ri­ji ne pre­dvi­đa­ju no­ve vje­tro­elek­tra­ne u slje­de­ćih se­dam go­di­na. U Slo­ve­ni­ji od 2013. go­di­ne ni­je iz­gra­đe­na ni­jed­na vje­tre­nja­ču, ali je po­če­lo ra­di­ti ne­ko­li­ko so­lar­nih elek­tra­na. Dr­žav­ni po­ti­ca­ji i su­bven­ci­je za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je se sma­nju­ju. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma Upra­ve za ener­ge­ti­ku, la­ni su pr­vi put su­bven­ci­ja bi­le ma­nje ne­go pret­hod­ne go­di­ne, od­nos­no 0,5 pos­to ili 0,9 mi­li­ju­na eura ma­nje. Ukup­no je la­ni is­pla­će­no 146,2 mi­li­ju­na eura su­bven­ci­ja, naj­vi­še, od­nos­no 46 pos­to ili 66 mi­li­ju­na eura za so­lar­ne elek­tra­ne. Ove go­di­ne za su­bven­ci­je je iz­dvo­je­no 178,8 mi­li­ju­na eura. Pro­sje­čan iz­nos pot­po­re po je­di­ni­ci elek­trič­ne ener­gi­je iz­no­sio je 145,6 eura po me­ga­vat­sa­tu, što je tri pos­to ma­nje ne­go 2015. Svi iz­vo­ri ob­nov­lji­ve ener­gi­je pro­izve­li su dva pos­to vi­še stru­je, oko osam pos­to po­treb­ne elek­trič­ne ener­gi­je u Slo­ve­ni­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.