He­ine­ke­no­va kup­nja piv­ni­ca bri­ne re­gu­la­to­ra

Te­ško do odo­bre­nja Pre­uzi­ma­nje na­ru­ša­va kon­ku­ren­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ni­zo­zem­ski pi­var He­ine­ken mo­rat će bri­tan­skom re­gu­la­to­ru do­dat­no po­jas­ni­ti ka­ko na­mje­ra­va omo­gu­ći­ti tr­žiš­no na­tje­ca­nje na­kon pre­uzi­ma­nja 1900 piv­ni­ca od tvrt­ke Pun­ch Ta­ver­ns. Agen­ci­ja za za­šti­tu tr­žiš­nog natjecanja (CMA) u uto­rak je obja­vi­la miš­lje­nje u ko­jem sto­ji ka­ko He­ine­ke­no­vo pre­uzi­ma­nje mo­že ugro­zi­ti kon­ku­ren­ci­ju ši­rom Bri­ta­ni­je. Kon­kret­no, CMA je iden­ti­fi­ci­rao 33 po­dru­čja gdje se He­ine­ken i Pun­ch ne­će su­oči­ti s do­volj­nom kon­ku­ren­ci­jom.

He­ine­ken sa­da mo­ra do 20. lip­nja pos­la­ti pri­jed­lo­ge ka­ko na­mje­ra­va omo­gu­ći­ti tr­žiš­no na­tje­ca­nje. U su­prot­nom, CMA će otvo­ri­ti du­bin­sku ana­li­zu spa­ja­nja ko­ja će naj­vje­ro­jat­ni­je re­zul­ti­ra­ti od­bi­ja­njem da­va­nja odo­bre­nja za spa­ja­nje. Pod­sje­ti­mo, He­ine­ken je u ve­lja­či po­nu­dio 400 mi­li­ju­na fun­ti za pre­uzi­ma­nje 1900 pu­bo­va tvrt­ke Pun­ch či­ja mre­ža bro­ji ukup­no 3350 pu­bo­va.

Uz 1049 piv­ni­ca ko­je He­ine­ken već po­sje­du­je, pre­uzi­ma­njem bi nas­tao tre­ći bri­tan­ski vlas­nik pu­bo­va na­kon Gre­ene Kin­ga te En­ter­pri­se In­n­sa. Iz He­ine­ke­na i Pun­c­ha obja­vi­li su da će pos­la­ti re­gu­la­to­ru svo­je pri­jed­lo­ge te se na­da­ju da će pre­uzi­ma­nje bi­ti do­vr­še­no do ko­lo­vo­za, pre­no­si Blo­om­berg.

Kup­njom 1900 piv­ni­ca ni­zo­zem­ski pi­var pos­tao bi tre­ći bri­tan­ski ope­ra­ter pu­bo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.