OTVO­RE­NA ISTRAGA NAD LAFARGEHOLCIMOM

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fran­cu­ska je po­kre­nu­la sud­sku is­tra­gu o ak­tiv­nos­ti­ma fran­cu­sko-švi­car­skog pro­izvo­đa­ča ce­men­ta i gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la La­far­geHol­ci­ma u Si­ri­ji, obja­vio je u uto­rak ured dr­žav­nog tu­ži­te­lja u Pa­ri­zu. Istraga je po­kre­nu­ta 9. lip­nja, a raz­ma­tra mo­gu­će “fi­nan­ci­ra­nje te­ro­ris­tič­ke sku­pi­ne” i “ugro­ža­va­nje ži­vo­ta” u Si­ri­ji. Pro­vo­de je tri su­ca, od ko­jih je je­dan fo­ku­si­ran na pi­ta­nja ve­za­na za bor­bu pro­tiv te­ro­riz­ma, a dvo­ji­ca na fi­nan­cij­ska pi­ta­nja. Glas­no­go­vor­ni­ca La­far­geHol­ci­ma ka­za­la je za Re­uters da za­sa­da ne­ma­ju ko­men­ta­ra. Pod­sje­ti­mo, kom­pa­ni­ja je na­oru­ža­nim sku­pi­na­ma u Si­ri­ji pla­ća­la svo­je­vr­s­ni re­ket ka­ko bi osi­gu­ra­la ne­sme­tan rad ce­men­ta­re u toj zem­lji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.